ΙΣΠ20: Eκμάθηση της Ισπανικής Γλώσσας: Επίπεδο ΙII

Κωδικός ΘΕ: ΙΣΠ20

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της ΘΕ:
Yποχρεωτική

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ)

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΕΛΕΝΗ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική & Ισπανική

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι,
- Η τελειοποίηση της γνώσης της Ισπανικής Γλώσσας
- Η ιδιαίτερη έμφαση στον προφορικό και γραπτό λόγο.

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ, ο φοιτητής-τρια αναμένεται να χειρίζεται  άριστα την Ισπανική, δεδομένου ότι
- Έχει αποκτήσει ολοκληρωμένη γνώση του γραμματικού συστήματός της
- Αντιλαμβάνεται  σύνθετα κείμενα όλων των ειδών του γραπτού λόγου και  κατανοεί επιμέρους νοήματά τους, ρητά ή υπαινικτικά διατυπωμένα
- Χρησιμοποιεί  με ευελιξία την προφορική γλώσσα, και είναι σε θέση να αναπτύξει  σωστά και με συνοχή ένα κείμενο ποικίλου  περιεχομένου.

Βασικοί στόχοι της ΘΕ είναι να τελειοποιήσει:
α) τις γνώσεις του φοιτητή σχετικά με τα μορφοσυντακτικά φαινόμενα της ισπανικής γλώσσας.
β) το λεξιλόγιο του φοιτητή
γ) την ικανότητα του φοιτητή στην κατανόηση και παραγωγή όλων των ειδών προφορικού λόγου

Στις τέσσερις προγραμματισμένες εργασίες και κυρίως με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας ο φοιτητής πρέπει:
-να έχει αποκτήσει ολοκληρωμένη γνώση του γραμματικού συστήματος της ισπανικής,
-να μπορεί να αντιληφθεί εκτεταμένα, σύνθετα κείμενα όλων των ειδών γραπτού λόγου και να κατανοήσει επιμέρους νοήματά τους, ρητά ή υπαινικτικά διατυπωμένα,
-να να είναι σε θέση να συντάξει κείμενο με πλήρη συνοχή και συνεκτικότητα και με γραμματικά ορθό και επικοινωνιακά αποτελεσματικό τρόπο σχετικό με θέματα που αφορούν κοινωνικά ή προσωπικά ζητήματα, γεγονότα πραγματικά ή φανταστικά. Οι περιγραφές αναμένεται να είναι λεπτομερείς και εκτενείς,
-να μπορεί να χρησιμοποιήσει την προφορική γλώσσα με ευελιξία, ακρίβεια και αποτελεσματικότητα για όλους τους σκοπούς.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:
α) Συνέχιση της συνδυαστικής εκμάθησης ανάγνωσης, γραφής, ομιλίας και ακοής με χρήση αυθεντικών κειμένων σε ανώτερο επίπεδο με ευρεία χρήση λεξιλογίου.
β) Μεθοδολογία επικοινωνίας με συνδυαστική διδασκαλία γραμματικής, συντακτικού και προφοράς με πρακτική εξάσκηση και με χρήση ακουστικών μέσων.
γ) Οδηγίες στα Ισπανικά - μελέτη και ασκήσεις στα Ισπανικά

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ. είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα:
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας:
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση:
Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.  Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu