ΙΣΠ42: Λογοτεχνία Λατινικής Αμερικής ΙΙ

Κωδικός ΘΕ: ΙΣΠ42

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της ΘΕ:
Κατ’ επιλογήν των ΙΣΠ40, ΙΣΠ41, ΕΚΠ61

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Υποβάθρου (Υ)

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική & Ισπανική

Γενική περιγραφή της ΘΕ:

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ, ο φοιτητής-τρια,
1. Έχει μελετήσει την εξέλιξη  της Ισπανοαμερικανικής Λογοτεχνίας από την αρχή του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα σε σχέση και με το ευρύτερο ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο της εποχής
2. ΄Εχει βασικές γνώσεις για τις σημαντικότερες περιόδους και τα καλλιτεχνικά/λογοτεχνικά κινήματα και ρεύματα  που επηρέασαν και διαμόρφωσαν την Ισπανοαμερικανική λογοτεχνία από την αρχή του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα.
3. Έχει εξοικειωθεί με τους σημαντικότερους συγγραφείς και τα αντιπροσωπευτικά έργα τους αυτής της περιόδου.
4. Αναλύει λογοτεχνικά έργα όλων των ειδών χρησιμοποιώντας την κατάλληλη  μεθοδολογία και ορολογία της σύγχρονης λογοτεχνικής κριτικής.
5. Συγκρίνει λογοτεχνικά κείμενα ιδίων ή διαφορετικών λογοτεχνικών κινημάτων/ρευμάτων/συγγραφέων  χρησιμοποιώντας την κατάλληλη  μεθοδολογία και ορολογία της σύγχρονης λογοτεχνικής κριτικής.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: α) Από το 19ο αιώνα έως τη σύγχρονη εποχή (ποίηση, πεζογραφία, θέατρο)

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα:
Στο τέταρτο έτος, συνιστάται να επιλέξει ο φοιτητής τη ΘΕ ΙΣΠ 41 πρώτα από ή ταυτόχρονα με τη ΘΕ ΙΣΠ 42.

Μέθοδος Διδασκαλίας:
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση:
Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.  Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu