ΕΠΟ11: Κοινωνική & Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης

Εκτύπωση

Κωδικός ΘΕ: ΕΠΟ11

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της ΘΕ:
Επιλογής για όσους είναι κάτοχοι του Superior ή του Diploma de Estudios Ηιspanicos Πανεπιστημίων Ισπανίας (4ετούς φοίτησης), απόφοιτοι ισπανόφωνων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑΤΣΑ με επάρκεια στην ελληνική γλώσσα ή απόφοιτοι Ισπανόφωνου Λυκείου με επάρκεια στην Ελληνική γλώσσα.

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Υποβάθρου (Υ)

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο(1ο) ή Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της ΘΕ:
Σκοπός της ΘΕ «Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης» είναι η εξοικείωση του φοιτητή με το αντικείμενο ώστε να κατανοήσει την περιοδολόγηση διαδικασιών και την αλληλεξάρτηση ανάμεσα σε οικονομικές δομές και συγκυρίες, ανάμεσα σε οικονομικά και κοινωνικά φαινόμενα που καθόρισαν τη φυσιογνωμία της Ευρώπης. Η ΘΕ καλύπτει εξελίξεις από τον πρώιμο μεσαίωνα, ως τον ύστερο 20ό αιώνα.

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση αυτής της Θεματικής Ενότητας οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα είναι σε θέση,
1. Να διαχωρίσουν την Οικονομική Ιστορία από τη Γενική Ιστορία.
2. Να αξιολογούν και να συγκρίνουν θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις της οικονομικής και της κοινωνικής ιστορίας
3.  Να αντιλαμβάνονται, να κατανοούν και να εξηγούν βασικές διαδικασίες της μακρο-οικονομικής ανάπτυξης: τη μετάβαση από τη φεουδαρχία  στον καπιταλισμό και τις διάφορες μορφές της, τις διάφορες φάσεις της βιομηχανικής επανάστασης, την εκδήλωση οικονομικών κρίσεων.
4.  Να μπορούν να αναπτύσσουν συνθετικές και αναλυτικές δεξιότητες ώστε: α. να αναλύουν και να συγκρίνουν πρότυπα ανάπτυξης του Βορρά, του Νότου και της Ανατολής, β. να διακρίνουν μορφές και φάσεις παγκοσμιοποίησης.
5. Να αξιολογούν κριτικά την επίδρασή των διαδικασιών αυτών στη δομή και τη μεταβολή της κοινωνίας, της επιχειρηματικότητας  και των επιχειρήσεων.
6.  Να έχουν αποκτήσει τις βάσεις για μεταπτυχιακές σπουδές στην Οικονομική Ιστορία, την Κοινωνική Ιστορία και την Ιστορία των Επιχειρήσεων, στις επιχειρησιακές (business) σπουδές στα Οικονομικά, καθώς επίσης στον τομέα των Ευρωπαϊκών Σπουδών .

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:
α) Εισαγωγή στην Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης
β) Κοινωνική και οικονομική εξέλιξη από τον στ΄ έως και τον κ΄αιώνα

Διδακτικό Υλικό:
Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση:
Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.  Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!