ΕΠΟ12: Γενική Γεωγραφία, Ανθρωπογεωγραφία & Υλικός Πολιτισμός της Ευρώπης

Κωδικός ΘΕ: ΕΠΟ12

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της ΘΕ: Επιλογής για όσους είναι κάτοχοι του Superior ή του Diploma de Estudios Ηιspanicos Πανεπιστημίων Ισπανίας (4ετούς φοίτησης), απόφοιτοι ισπανόφωνων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑΤΣΑ με επάρκεια στην ελληνική γλώσσα ή απόφοιτοι Ισπανόφωνου Λυκείου με επάρκεια στην Ελληνική γλώσσα.

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Υποβάθρου (Υ)

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο(1ο) ή Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΚΟΥΡΛΙΟΥΡΟΣ ΗΛΙΑΣ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της ΘΕ:Η Θεματική Ενότητα (ΘΕ) ΕΠΟ 12 είναι μία από τις λίγες ΘΕ του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΠΟ), που αναφέρεται στη σύγχρονη Ευρώπη του 20oύ και 21ου αιώνα. Αναφέρεται στο πολυπρισματικό γνωστικό πεδίο της Γεωγραφίας και αναλυτικότερα στην Ανθρωπογεωγραφία και τον Yλικό Πολιτισμό της Ευρώπης με ματιές προς το παρελθόν, που ερμηνεύει πολλές από τις σημερινές διαρθρώσεις, αλλά και προς το μέλλον, προς την παγκοσμιοποίηση και τις χωρικές επιπτώσεις της τεχνολογικής ανάπτυξης. Επιδιώκεται η παρουσίαση διαφορετικών απόψεων και οι φοιτητές καλούνται να προσεγγίζουν το υλικό τους κριτικά και να στοχάζονται πάνω στις διάφορες προσεγγίσεις και εκδοχές για την κατανόηση της πραγματικότητας.

Η ΘΕ ΕΠΟ 12 φιλοδοξεί να σας εισαγάγει σε έναν τύπο μελέτης και σε μια πανεπιστημιακή οπτική της Γεωγραφίας της Ευρώπης διαφορετική από αυτήν που μέχρι σήμερα έχετε γνωρίσει, στα μαθητικά σας, κυρίως, χρόνια. Η παραδοσιακή μορφή εκμάθησης της Γεωγραφίας, η «σχολική» Γεωγραφία, προσδιορίζεται από την περιγραφική της διάσταση (όπως στην Ιστορία τονίζεται η παραθετική διάσταση). Η επιστήμη της Γεωγραφίας, αντίθετα, απομακρύνεται από την περιγραφή για να εξηγήσει τις χωρικές διαρθρώσεις και να ερμηνεύσει πλείστα κοινωνικο - οικονομικά φαινόμενα με επίκεντρο τη χωρικότητα της κοινωνικής ζωής και γενικότερα το χώρο. Η ΘΕ ΕΠΟ 12 επιλέγει από το τεράστιο φάσμα μιας επιστήμης όσα ενδιαφέρουν τους φοιτητές του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού με τριπλό σκοπό:

Α) Να σας εισαγάγει στην επιστήμη της Γεωγραφίας όπως θεραπεύεται στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και να εμβαθύνει στις ανακατατάξεις στη γεωγραφική επιστημολογία, την αφήγηση, τις μεθόδους και τους τρόπους ερμηνείας θεμελιωδών κοινωνικο-οικονομικών φαινομένων

Β) Να συνδέσει τη Γεωγραφία με την ευρωπαϊκή σκέψη και πολιτισμό ?υλικό αλλά και άυλο και πνευματικό, μια και αυτά είναι όλα αλληλένδετα ? στην εξέλιξή του, παρακολουθώντας την Κοινωνική και Πολιτιστική Γεωγραφία της  Ευρώπης   

Γ) Να σας εισαγάγει σε συγκεκριμένα ζητήματα αναδιάρθρωσης του χώρου στη σύγχρονη Ευρώπη με έμφαση στις Ανθρωπογεωγραφικές διαδικασίες από τον 19ο έως και τον 21ο αιώνα σε αλληλεπίδραση με τον υλικό πολιτισμό, την τεχνολογική ανάπτυξη, την κοινωνικο-οικονομική αναδιάθρωση και τις πολιτικές διεργασίες στο χώρο της Ευρώπης

Όταν θα έχετε μελετήσει το διδακτικό υλικό που προσφέρεται στην ΘΕ ΕΠΟ 12, θα μπορείτε να κατανοήσετε την αλληλεπίδραση χώρου και ανθρώπινης δραστηριότητας διαμεσολαβούμενης από τις επιστημολογικές καμπές και τις γεωγραφικές φαντασίες. Θα μπορείτε επίσης να διακρίνετε τις διαχρονικές ανακατατάξεις σημαντικών φαινομένων στο χώρο, που ερμηνεύουν και ερμηνεύονται από πολιτιστικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις και δομές στην Ευρώπη και στους τόπους της, στο πλαίσιο των διαδικασιών παγκοσμιοποίησης.

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ΕΠΟ12 αναμένεται ότι οι φοιτητές θα δύνανται,
1)   Να κατανοούν την έννοια και τη σημασία της «Ευρώπης» από τότε που κατονομάστηκε στην αρχαιότητα, να αναγνωρίζουν τα σύνορά της σε διάφορες περιόδους και να ανακαλούν τους μετασχηματισμούς των ορίων γύρω από και εντός της Ευρώπης, καθώς και τις ανακατατάξεις και ιεραρχήσεις των συνόρων από το 16ο αιώνα και τις περιόδους της αποικιοκρατίας και της παγκοσμιοποίησης, μέχρι την ευρωπαϊκή ενοποίηση και την κρίση της ΕΕ στις ημέρες μας.
2)  Να εξετάζουν τη Γεωγραφία όπως θεραπεύεται στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, ως κεντροβαρική επιστήμη του χώρου που εδράζεται στην αρχαία ελληνική επιστημονική παράδοση, και να συνειδητοποιοήσουν την υποβάθμιση της επιστήμης αυτής στη σύγχρονη Ελλάδα. Να διαχωρίζουν την σύνθετη και διεπιστημονική προσέγγιση που εφαρμόζει η συγκεκριμένη επιστήμη από την περιγραφική (σχολική) Γεωγραφία.
3) Να κατανοούν το ρόλο της Γεωγραφίας στη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού πολιτισμού, υλικού αλλά και του αλληλένδετου άυλου και πνευματικού, και αντιστρόφως. Να αντιλαμβάνονται τις διαδικασίες κατασκευής της ευρωπαϊκής και της εθνικής ταυτότητας να εκτιμούν και να αξιολογούν τον πρωταρχικό ρόλο της χωρικότητας στον Ευρωπαϊκό πολιτισμό, και να κατανοούν τις αλλαγές στους Ευρωπαϊκούς πολιτισμούς σε συνάρτηση με το χώρο τους.
4)  Να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τις επιστημολογικές τομές στην Γεωγραφία και να κατανοούν τις διαφοροποιήσεις στην αφήγηση, τις μεθόδους και τους τρόπους ερμηνείας θεμελιωδών κοινωνικο-οικονομικών φαινομένων. Να κατανοούν την αλληλεπίδραση χώρου και ανθρώπινης δραστηριότητας διαμεσολαβούμενης από τις επιστημολογικές καμπές και τις γεωγραφικές φαντασίες, κεντροβαρικές στον Ευρωπαϊκό πολιτισμό.
5) Να αναλύουν την άνιση ανάπτυξη στο γεωγραφικό χώρο, από το παγκόσμιο μέχρι το τοπικό επίπεδο, τις ανισότητες μεταξύ Ευρωπαϊκών περιφερειών, τη συμβολή συγκεκριμένων τόπων στον Ευρωπαϊκό πολιτισμό, στις επιστήμες, στην ανάπτυξη, και να αντιλαμβάνονται τη χωρική αλληλεπίδραση, τη δικτύωση και τον κοσμοπολιτισμό των καινοτομικών δραστηριοτήτων και διαδικασιών.
6) Να αναλύουν πλείστες διαδικασίες διαφοροποίησης και αναδιάρθρωσης του χώρου στη σύγχρονη Ευρώπη και τις περιφερειακές υποδιαιρέσεις της, από την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης μέχρι την παγκοσμιοποίηση – κυρίως από τον 19ο έως και τον 21ο αιώνα – και συγκεκριμένα:  αστικοποίηση, αστικό τοπίο από την ανθρωπο-οικολογία μέχρι τη μετανεωτερικότητα, μετανάστευση, βιομηχανική αναδιάρθρωση, τεχνολογική ανάπτυξη, κοινωνικο-οικονομικό μετασχηματισμό, πολιτικές διεργασίες και κινήματα στο χώρο της Ευρώπης.
7) Να κατανοούν και να ερμηνεύουν χαρτογραφικά δεδομένα μετά από εξοικείωση με τους χάρτες και τη θεματική χαρτογραφία της Ευρώπης.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:
α) Γενική Γεωγραφία
β) Ανθρωπογεωγραφία και Υλικός Πολιτισμός της Ευρώπης 

Διδακτικό Υλικό:
Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση:
Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.  Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu