ΕΚΠ61 Γλώσσα, Κοινωνία και Εκπαίδευση

Εκτύπωση

 

Κωδικός ΘΕ: ΕΚΠ61

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της ΘΕ: Κατ’ επιλογήν των ΙΣΠ40, ΙΣΠ41, ΙΣΠ42

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΙΝΑΣ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γνωστικά αντικείμενα:

Σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση της χρήσης του προφορικού και του γραπτού λόγου στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πρακτικής κα πολιτικής

Γενική περιγραφή της ΘΕ:

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας «Γλωσσική Ανάπτυξη» είναι να προσφέρει στο φοιτητή τη δυνατότητα διείσδυσης στις σύγχρονες έρευνες και τους επιστημονικούς προβληματισμούς σχετικά με την ανάπτυξη του προφορικού και γραπτού λόγου, με ιδιαίτερη έμφαση στις πολιτισμικές και κοινωνικές παραμέτρους που συνδέονται με αυτή τη μαθησιακή διαδικασία. Η Θεματική Ενότητα παρέχει μια οπτική για τα εκπαιδευτικά ζητήματα σε συνδυασμό με τις σύγχρονες γλωσσολογικές θεωρήσεις.

Συγκεκριμένα εντάσσει τη μελέτη της γλώσσας στα κοινωνικά συμφραζόμενα και αποστασιοποιείται από τη μελέτη της γλώσσας ως αυτόνομου συστήματος που χαρακτηρίζει την παραδοσιακή γραμματική, αλλά και τη γενετική τσομσκιανή αντίληψη. Η μελέτη της σχέσης γλώσσας και κοινωνίας πραγματοποιείται και στο κλασικό κοινωνιογλωσσολογικό μοντέλο, αλλά και κυρίως στο πλαίσιο της «κριτικής ανάλυσης του λόγου». Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ρόλο που κατέχει η ομιλία στη μάθηση, καθώς και στις πολιτικές γραμματισμού των σύγχρονων κοινωνιών.

Ο φοιτητής έρχεται σε επαφή με διαφορετικές επιστημονικές θεωρήσεις με σκοπό να αναπτύξει κριτική οπτική στις ερευνητικές του ενασχολήσεις.

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας οι φοιτητές/φοιτήτριες θα είναι σε θέση να,

- Αντιλαμβάνονται την ανάλυση της γλώσσας από τις διαφορετικές προοπτικές των: δομιστικής και γενετικής γλωσσολογίας, κοινωνιογλωσσολογίας, εθνογραφίας της επικοινωνίας και κριτικής ανάλυσης λόγου.

- Κατανοούν τη φύση της γραπτής και προφορικής γλώσσας και τις μεταξύ τους διαφορές καθώς και τη σύγχρονη αντίληψη για μια ευρύτερη έννοια του "κειμένου".

- Αντιλαμβάνονται τις κοινωνικές, πολιτιστικές και πολιτικές διεργασίες που καθορίζουν τη χρήση της γλώσσας από τους φυσικούς και τους μη φυσικούς ομιλητές.

- Κατανοούν τις επιμέρους θεωρητικές αντιλήψεις και τις εκπαιδευτικές εφαρμογές της έννοιας του "γραμματισμού", με έμφαση πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. - Εφαρμόζουν την αποκτηθείσα γνώση στη γλωσσική διδασκαλία και μάθηση.

- Εκπονούν θεωρητική ή/και εμπειρική έρευνα σε οποιοδήποτε από τα θέματα που πραγματεύεται η ενότητα, συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη.

- Άξιολογούν κριτικά τις διάφορες απόψεις και πρακτικές περί γλώσσας και της σχέσης της με την κοινωνία και την εκπαίδευση.

- Εφαρμόζουν προχωρημένες δεξιότητες ακαδημαϊκής γραφής και μεθόδων ποιοτικής έρευνας. Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!