ΔΓΡ52: Νεοελληνική Λογοτεχνία (19ος – 21ος αιώνας)

                                               

Κωδικός ΘΕ: ΔΓΡ52

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΠΑΤΕΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Στόχος της θεματικής αυτής είναι να προσεγγίσουν οι φοιτητές τη νεότερη λογοτεχνική ιστορία μας, αποσαφηνίζοντας όρους, ρεύματα και ιδεολογικά συμφραζόμενα, και να εστιάσουν στη μελέτη των κειμένων σημαντικών λογοτεχνών του 19ου, 20ού και του τρέχοντος αιώνα. Επιπροσθέτως, έχοντας ήδη εντρυφήσει σε βασικά ζητήματα της θεωρίας της λογοτεχνίας και της θεωρίας της δημιουργικής γραφής (στην ενότητα ΔΓΡ50), θα κατανοήσουν με μεγαλύτερη πληρότητα την εκάστοτε λειτουργία και τις παραμέτρους δημιουργίας της λογοτεχνικής παραγωγής.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν αυτή τη Θ.Ε. θα μπορούν να:

  • Γνωρίζουν καλύτερα τις διάφορες φάσεις της ιστορίας της νεοελληνικής λογοτεχνίας

  • Κατανοούν τα διαφορετικά είδη, ρεύματα και κινήματα και να συνδέουν τα εκάστοτε έργα της νεοελληνικής λογοτεχνίας με τα ρεύματα και τις τάσεις της εποχής τους

  • Μελετούν και να ερμηνεύουν σε βάθος παλαιότερα και πιο πρόσφατα κείμενα λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά αναλυτικών κατηγοριών (θέματα, τεχνικές, ιδεολογικές επιλογές των συγγραφέων) και ιστορικών, κοινωνικών και φιλοσοφικών παραμέτρων

  • Κατανοούν τις τεχνικές γραφής/παραγωγής λογοτεχνικού λόγου για τις οποίες θα μελετήσουν εκτενέστερα σε επόμενες θεματικές ενότητες

  • Εξασκούν τις κριτικές τους ικανότητες μέσα από ασκήσεις/δραστηριότητες εμβάθυνσης σε λογοτεχνικά ή/και κριτικά κείμενα

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

  • Επισκόπηση της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (19ος-21ός αι.): καλλιτεχνικά ρεύματα, πνευματικές τάσεις, ιδεολογικά ζητήματα

  • Διερεύνηση των εκάστοτε κοινωνικών, αισθητικών, πολιτισμικών παραμέτρων σε συνάρτηση με τη λογοτεχνική παραγωγή (πεζού και ποιητικού λόγου)

  • Εστίαση σε κορυφαίους συγγραφείς και αντιπροσωπευτικά έργα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (19ος-21ός αιώνας)

  • Εμβάθυνση στην ανάλυση και ερμηνεία των λογοτεχνικών έργων

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu