ΔΓΡ54 Επιμέλεια κειμένων και εκδοτικές πρακτικές

 

Κωδικός ΘΕ: ΔΓΡ54

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Στόχος της ΘΕ είναι η παροχή τα απαραίτητων γνώσεων για την ορθή και αποτελεσματική επιμέλεια ενός κειμένου, ακόμη και ενός βιβλίου λογοτεχνικού ή επιστημονικού. Η εν λόγω ΘΕ προϋποθέτει επαρκή γλωσσική κατάρτιση εκ μέρους των φοιτητών, με σκοπό τη μελλοντική τους δυνατότητα γλωσσικής επιμέλειας ενός κειμένου, αλλά στοχεύει και στην πρακτική εξάσκησή τους σε επίπεδο τυπογραφικών διορθώσεων και εκδοτικής επεξεργασίας, είτε αφορά στην επιμέλεια ενός απλού κειμένου word είτε στη γλωσσική και αισθητική επεξεργασία μιας έντυπης έκδοσης. Η ΘΕ στοχεύει, επίσης, στην εξάσκηση των φοιτητών ως προς την ορθή σύνταξη & στίξη του γραπτού λόγου.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν αυτή τη Θ.Ε. θα μπορούν να:

  • Επιμεληθούν με επάρκεια ένα μικρό ή εκτενές κείμενο ή/και ένα βιβλίο

  • Αναλάβουν τις τυπογραφικές διορθώσεις και την εκδοτική επεξεργασία ενός κειμένου

  • Είναι γνώστες της ορθής σύνταξης και στίξης ενός κειμένου

  • Επιμελούνται με επάρκεια ένα επιστημονικό σύγγραμμα, με παραπομπές, βιβλιογραφία, σημειώσεις και ευρετήρια

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

  • Εξοικείωση με τη γλωσσική επιμέλεια ενός κειμένου

  • Εξάσκηση ως προς την ορθή σύνταξη και στίξη του γραπτού λόγου

  • Πρακτική εξάσκηση σε επίπεδο τυπογραφικών διορθώσεων

  • Πρακτική εξάσκηση σε επίπεδο εκδοτικής επεξεργασίας

  • Αισθητική επεξεργασία μιας έντυπης έκδοσης με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

 

Main Menu