ΕΚΠ63: Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Κωδικός ΘΕ: ΕΚΠ63

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 22

Τύπος της ΘΕ: Επιλογής

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) ή Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Η Θεματική Ενότητα «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών» έχει ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με:


- τη συστηματική εξέταση των προβλημάτων που σχετίζονται με την κατανόηση φυσικο-επιστημονικών εννοιών,
- την αξιοποίηση των υπαρχόντων ερευνητικών δεδομένων -ειδικά εκείνων που αναφέρονται στις παρανοήσεις των μαθητών- στη διδασκαλία,
- τη διορθωτική παρέμβαση στο μετασχηματισμό του προς διδασκαλία περιεχομένου,
την εκμετάλλευση των υπαρχόντων εργαλείων μάθησης ώστε να εντάσσονται αποδοτικά στη διδασκαλία.

Ειδικότερα, η Θεματική Ενότητα ασχολείται με τα εξής κεντρικά ερωτήματα:

- Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν και προσδιορίζουν τη Σχολική Επιστήμη ως αυτόνομο πεδίο γνώσης;
- Ποιες είναι οι απαραίτητες δεξιότητες, γνώσεις, στάσεις και αξίες που κρίνονται αναγκαίες να αναπτυχθούν από τους μαθητές μέσω της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών;
- Ποιες είναι οι πρώτες ιδέες των μαθητών αναφορικά με έννοιες και φαινόμενα των Φυσικών Επιστημών και πώς μπορούν αυτές να αποτελέσουν την αφετηρία για τη συγκρότηση της σχολικής φυσικο-επιστημονικής γνώσης;

Η Θεματική Ενότητα «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών» απευθύνεται σε όσους προτίθενται να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στην περιοχή της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών. Κυρίως όμως αποσκοπεί στο να συνδράμει τους εκπαιδευτικούς της καθημερινής πράξης, με την εισαγωγή μιας σύγχρονης προβληματικής για την ιδιαιτερότητα των Φυσικών Επιστημών και της διδασκαλίας τους.

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας ο/η φοιτητής/τρια θα μπορεί να,
1. εντοπίζει τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές/τριες στην κατανόηση βασικών εννοιών και φαινομένων των Φυσικών Επιστημών
2. αντιλαμβάνεται και να τεκμηριώνει την αναγκαιότητα διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών
3. εξηγεί πώς η γνώση των πρακτικο-βιωματικών αντιλήψεων των μαθητών στις ΦΕ μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη οργάνωση της διδασκαλίας
4. περιγράφει συνοπτικά τα γενικά χαρακτηριστικά των αντιλήψεων των μαθητών
5. αναφέρει τις σημαντικότερες αλλαγές που εισάγονται στο ρόλο του εκπαιδευτικού με το νέο μοντέλο διδασκαλίας στις ΦΕ.
6. αναγνωρίζει και να αξιοποιεί διδακτικά εργαλεία όπως η γνωστική σύγκρουση, η αναλογική σκέψη και οι στόχοι-εμπόδια 
7. αναγνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά και τις διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις διαφορετικές επιστημολογικές θέσεις για τη φύση της επιστημονικής γνώσης
8. περιγράφει και να διακρίνει τις διαφορετικές αντιλήψεις που χρησιμοποιούν οι μαθητές προκειμένου να κατανοήσουν και να εξηγήσουν έννοιες και φαινόμενα των Φυσικών Επιστημών
9. αναγνωρίζει το ρόλο και το χαρακτήρα των άτυπων και μη τυπικών μορφών εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες
10. αναγνωρίζει τις αλλαγές που υφίσταται η φυσικο-επιστημονική γνώση κατά τη μετατροπή της σε σχολική γνώση και να συγκρίνει τα χαρακτηριστικά τους
11. αναλύει και να περιγράφει τη συγκρότηση και την οργάνωση της σχολικής εκδοχής των Φυσικών Eπιστημών σε διαφόρων τύπων διδακτικό υλικό

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

α) Αναγκαιότητα της συστηματικής εξέτασης της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών
β) Βασικό εννοιολογικό πλαίσιο της Διδακτικής των ΦΕ
γ) Σύγχρονοι μέθοδοι διδασκαλίας των ΦΕ όπως: γενικά χαρακτηριστικά της διδασκαλίας, κριτήρια επιλογής περιεχομένου, διαδικασιών μάθησης, βηματισμού κα μεθόδων αξιλόγησης, σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.  Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu