ΕΚΠ62: Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Κωδικός ΘΕ: ΕΚΠ62

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 22

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) ή Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι να προσφέρει στους διοικούντες ή σε εκείνους που πρόκειται να διοικήσουν εκπαιδευτικές μονάδες ή εκπαιδευτικούς οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων γνώσεις και δεξιότητες στους τομείς:

- Σχεδιασμός, προγραμματισμός και διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού.
- Διασύνδεση των εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών με τους κοινωνικούς θεσμούς.
- Οικονομική διαχείριση.
- Αξιοποίηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βασικοί στόχοι,
- Η μελέτη και η κατανόηση των σύγχρονων θεωρητικών και ερευνητικών αναζητήσεων σε θέματα που αναφέρονται στην εκπαιδευτική πολιτική και τη διοίκηση των εκπαιδευτικών μονάδων, στο σχεδιασμό και τον προγραμματισμό, τη λήψη των αποφάσεων, τη διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής, την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της εκπαίδευσης, τη διαχείριση και αξιοποίηση των οικονομικών πόρων και του χρόνου σε επίπεδο εκπαιδευτικών μονάδων.
- Η ανάλυση και η κατανόηση των παραμέτρων και των ζητημάτων που συνδέονται με την ανάπτυξη και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στην εκπαίδευση, με ιδιαίτερη έμφαση στην επιμόρφωση, στην προώθηση της επικοινωνίας, στους τρόπους υποστήριξης και εμψύχωσης και στην υποδοχή και ενεργητική ένταξη των νέων εκπαιδευτικών στο εκπαιδευτικό σύστημα.
- Η μελέτη και η κατανόηση του θεωρητικού και ερευνητικού προβληματισμού που συνδέεται με ζητήματα αξιολόγησης, απολογισμού και λογοδοσίας ? ελέγχου στην εκπαίδευση, στο πλαίσιο της σχέσης σχολείου και κοινωνικού περιβάλλοντος, σε συνάρτηση με τις εξελίξεις που σημειώνονται στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Η ευαισθητοποίηση και η ανάπτυξη κριτικών ικανοτήτων για το σχεδιασμό, την οργάνωση, τη διοίκηση και τη διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής εκπαιδευτικών μονάδων.

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Εκπαιδευτικοί στόχοι της θεματικής ενότητας της «Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων» αποτελούν,
α) η ανάπτυξη γνώσεων , δεξιοτήτων και στάσεων των φοιτητών/τριών αναφορικά με την επιστημονική  διοίκηση των εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών και β) η  προετοιμασία τους να αναλάβουν ρόλους και να δραστηριοποιηθούν ως στελέχη διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων ασκώντας αποτελεσματικά τις λειτουργίες του μάνατζμεντ.
Μετά  την ολοκλήρωση της ενότητας οι φοιτητές/τριες  αναμένεται να είναι σε θέση να,
1. Αναγνωρίζουν τις βασικές ιδιαιτερότητες των εκπαιδευτικών μονάδων σε όλες τις βαθμίδες της  εκπαίδευσης και  να κατανοούν τη σημασία και τα περιθώρια άσκησης διοίκησής τους στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
2. Συντονίζουν, να ερμηνεύουν, να υλοποιούν  και να διαμορφώνουν εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτικές καινοτομίες
3. Ασκούν αποτελεσματικά τις επιμέρους λειτουργίες της λήψης αποφάσεων,  του προγραμματισμού, της οργάνωσης της διεύθυνσης και του ελέγχου , όπως αυτές μπορούν να εφαρμοστούν σε μια εκπαιδευτική μονάδα
4. Διοικούν αποτελεσματικά τους ανθρώπινους πόρους υιοθετώντας σύγχρονες πολιτικές και πρακτικές αναφορικά με την υποκίνηση, ανάπτυξη, και αξιολόγησης της απόδοσής τους.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

α) Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική
β) Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
γ) Κοινωνική και Ευρωπαϊκή διάσταση της Εκπαιδευτικής Διοίκησης

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.  Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu