ΕΚΠ51: Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη

Κωδικός ΘΕ: ΕΚΠ51

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 22

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Βασικός σκοπός της ΘΕ "Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη" (ΕΚΠ51) είναι να εισαγάγει και να εξοικειώσει το/τη φοιτητή/φοιτήτρια με τις διαδικασίες και τα ζητήματα του ερευνητικού σχεδιασμού μέσω της εκπόνησης μιας μικρής κλίμακας εμπειρικής έρευνας.


Στόχος της ΘΕ είναι να αναπτύξει γνώσεις και δεξιότητες των φοιτητών/τριών που αφορούν στα παρακάτω ζητήματα:
- Τη διαδικασία διεξαγωγής της εμπειρικής εκπαιδευτικής έρευνας (φάσεις ερευνητικού σχεδιασμού)
- Προσεγγίσεις στην εμπειρική εκπαιδευτική έρευνα (ποσοτική, ποιοτική, μεικτή)
- Αναγνώριση και διατύπωση του ερευνητικού προβλήματος
- Ανασκόπηση βιβλιογραφίας (αναζήτηση, ανάκτηση, οργάνωση και αξιοποίηση βιβλιογραφικών δεδομένων)
- Προσδιορισμός στόχου και ερευνητικών ερωτημάτων ή υποθέσεων εργασίας
- Ερευνητικοί σχεδιασμοί (δειγματοληπτικοί, συσχετιστικοί, πειραματικοί, εθνογραφικοί, αφηγηματικής έρευνας, έρευνας δράσης, μικτών μεθόδων)
- Επιλογή και τεκμηρίωση καταλληλόλητας ερευνητικών τεχνικών
- Συγκέντρωση, επεξεργασία, ανάλυση, παρουσίαση και ερμηνεία ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων
- Ηθική και δεοντολογία στην εμπειρική εκπαιδευτική έρευνα.
- Αναφορά και αξιολόγηση έρευνας
- Συγγραφή επιστημονικής εργασίας

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Με τη συμπλήρωση της Θεματικής Ενότητας ο/η φοιτητής/τρια θα μπορεί να,
1. Προσδιορίζει μία συγκεκριμένη διάσταση ενός εκπαιδευτικού πεδίου προς διερεύνηση μέσω εμπειρικής έρευνας.
2. Διατυπώνει κατάλληλα ερευνητικά ερωτήματα ή υποθέσεις εργασίας.
3. Προσδιορίζει το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνάς του.
4. Πραγματοποιεί βιβλιογραφική επισκόπηση για τεκμηρίωση (α) της αναγκαιότητας και πρωτοτυπίας της προτεινόμενης έρευνας, (β) του θεωρητικού πλαισίου της έρευνας και (γ) των μεθοδολογικών επιλογών του.
5. Υιοθετεί την κατάλληλη προσέγγιση (ποσοτική ή/και ποιοτική) στη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων.
6. Υλοποιεί το σχέδιο της εμπειρικής έρευνας που δόμησε.
7. Συζητά τα ευρήματα της έρευνάς του σε σχέση με την υπάρχουσα βιβλιογραφία και το υιοθετούμενο θεωρητικό πλαίσιο.
8. Προσδιορίζει τους περιορισμούς της εμπειρικής έρευνάς του.
9. Διαμορφώνει προτάσεις περαιτέρω έρευνας.
10. Συγγράψει μία έκθεση για την εμπειρική έρευνα κατάλληλη για δημοσίευση σε ένα επιστημονικό περιοδικό.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: α) Εκπαιδευτική Έρευνα (προσεγγίσεις και αξιολόγηση της Εκπαιδευτικής Έρευνας, μεθοδολογίες εκπαιδευτικής έρευνας, παραδείγματα ερευνών, κριτική αξιολόγηση της μεθοδολογίας)

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.  Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu