ΓΕΡ50: Γλωσσικές Δεξιότητες στην Προφορική Επικοινωνία της Γερμανικής Γλώσσας

Κωδικός ΘΕ: ΓΕΡ50

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 22

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΥ

Γλώσσα διδασκαλίας: Γερμανική & Ελληνική έως το έτος 2016-17, Γερμανική από το έτος 2017-18

Γενική περιγραφή

Το περιεχόμενο της Θ.Ε. αφορά στην:

 • κατανόηση των δραστηριοτήτων κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου ως σύνθετων επικοινωνιακών δεξιοτήτων, εξαρτώμενων από τα συμφραζόμενα,
 • εξοικείωση με διάφορα κειμενικά είδη προφορικών κειμένων,
 • συνειδητοποίηση των διαφόρων στρατηγικών, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η κατανόηση και η παραγωγή προφορικού λόγου,
 • εξοικείωση με κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας για την προαγωγή των δραστηριοτήτων κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου,
 • επιλογή και αξιοποίηση κατάλληλων αυθεντικών προφορικών κειμένων στο μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας ΓΕΡ 50 οι φοιτητές είναι σε θέση να:

 • περιγράφουν τις βασικές αρχές και τις ιδιαιτερότητες της προφορικής επικοινωνίας,
 • εφαρμόζουν κανόνες για την επιλογή κατάλληλων προφορικών κειμένων και να αξιολογούν τον βαθμό δυσκολίας τους,
 • κατηγοριοποιούν και να αξιοποιούν κατάλληλες μεθόδους-στρατηγικές για τον έλεγχο της κατανόησης προφορικού λόγου,
 • αναλύουν προφορικά κείμενα ως προς την καταλληλότητά τους για την ανάπτυξη της δεξιότητας κατανόησης προφορικού λόγου,
 • επιλέγουν κριτικά και να εκπονούν κατάλληλες ασκήσεις με στόχο την προαγωγή των δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου,
 • συσχετίζουν την γλωσσολογική ικανότητα με εξωγλωσσικά στοιχεία και με την κοινωνικοπολιτισμική διάσταση της προφορικής επικοινωνίας.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

α) Ακουστική κατανόηση
β) Παραγωγή προφορικού λόγου

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.  Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu