ΓΕΡ60: Σχεδιασμός Mαθημάτων και Aναλυτικών Προγραμμάτων για τη Διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας

Κωδικός ΘΕ: ΓΕΡ60

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 22

Τύπος της ΘΕ: Επιλογής

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΥ

Γλώσσα διδασκαλίας: Γερμανική & Ελληνική έως το έτος 2016-17, Γερμανική από το έτος 2017-18

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Σκοπός της Θ.Ε. είναι:

- εκμάθηση θεωρητικών αρχών της διδασκαλίας ξένων γλωσσών.

- εξειδίκευση στις μεθόδους διδασκαλίας ξένων γλωσσών.

- σχεδιασμός μαθημάτων με βάση το διδακτικό βιβλίο και άλλο υλικό.

- σχεδιασμός αναλυτικών προγραμμάτων.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας ΓΕΡ 60 οι φοιτητές είναι σε θέση:

- να κατανοούν τις θεωρητικές βάσεις της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών και τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας της γλωσσικής εκμάθησης,

- να περιγράφουν τις παραδοσιακές και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας  ξένων γλωσσών,

- να εξηγούν τους διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών,

- να σχεδιάζουν μαθήματα με βάση το διδακτικό βιβλίο και άλλο υλικό,

- να αναλύουν διδακτικά βιβλία, εγχειρίδια, για μια συγκεκριμένη κατάσταση διδασκαλίας,

- να τεκμηριώνουν και να αξιολογούν τη διδασκαλία τους.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

α) Θεωρητικές αρχές της διδασκαλίας
β) Μέθοδοι διδασκαλίας
γ) Σχεδιασμός μαθημάτων με βάση το διδακτικό βιβλίο και άλλο υλικό
δ) Σχεδιασμός αναλυτικών προγραμμάτων

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.  Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu