ΓΕΡ61: Αξιολόγηση των Διδασκομένων στη Γνώση και Χρήση της Γερμανικής Γλώσσας

Κωδικός ΘΕ: ΓΕΡ61

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 22

Τύπος της ΘΕ: Επιλογής

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής ΘΕ: -

Γλώσσα διδασκαλίας: Γερμανική & Ελληνική έως το έτος 2016-17, Γερμανική από το έτος 2017-18

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι,

- Η εκμάθηση παιδαγωγικών αρχών αξιολόγησης
- Η εξειδίκευση στις τεχνικές της αξιολόγησης
- Η συνειδητοποίηση των διαφόρων στρατηγικών, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η αξιολόγηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και των γραμματικών, λεξιλογικών κλπ. Γνώσεων στη διδασκαλία της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας.

Mαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας ΓΕΡ 61 οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

- αναστοχάζονται σχετικά με τα εργαλεία μέτρησης της γλωσσομάθειας,

- δημιουργούν τεχνικές και όργανα μέτρησης για την αξιολόγηση των γλωσσικών επικοινωνιακών δραστηριοτήτων,

- περιγράφουν τις θεωρίες, τα κριτήρια ποιότητας και τις αρχές που αφορούν στην αξιολόγηση της επικοινωνιακής γλωσσικής ικανότητας,

- κατανοούν και να περιγράφουν τα συστήματα αξιολόγησης των παραγωγικών γλωσσικών δραστηριοτήτων,

- κατανοούν τα αποτελέσματα μετρήσεων ποιότητας και να μετρούν την ποιότητα των οργάνων μέτρησης.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

α) Παιδαγωγικές αρχές της αξιολόγησης
β) Τεχνικές της αξιολόγησης
γ) Αξιολόγηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων
δ) Αξιολόγηση των γραμματικών, λεξιλογικών κλπ. γνώσεων.

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.  Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu