ΓΕΡ62: Γραμματική της Γερμανικής Γλώσσας και η Διδακτική της

Κωδικός ΘΕ: ΓΕΡ62

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 22

Τύπος της ΘΕ: Επιλογής

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής ΘΕ: -

Γλώσσα διδασκαλίας: Γερμανική & Ελληνική έως το έτος 2016-17, Γερμανική από το έτος 2017-18

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι,

- Η εκμάθηση θεωριών της γραμματικής και η εφαρμογή τους στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας
- Η συγκριτική θεώρηση γλωσσολογικής και παιδαγωγικής γραμματικής
- Η εξοικείωση με τις δομές και τις επικοινωνιακές λειτουργίες της γραμματικής της Γερμανικής Γλώσσας
- Η εμβάθυνση σε γραμματικούς κανόνες και στην εφαρμογή τους σε διάφορα είδη γραμματικών ασκήσεων

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτητές της ΘΕ ΓΕΡ 62 αποκτούν επιστημονικές γνώσεις στα ακόλουθα πεδία που αφορούν τη Γραμματική της Γερμανικής γλώσσας και τη Διδασκαλία της:
α) περιγραφή της Γερμανικής γλώσσας σύμφωνα με γλωσσολογικές θεωρίες και εφαρμογή των γλωσσολογικών περιγραφών στις μεθόδους διδασκαλίας της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας,
β) θεωρίες κατάκτησης της ξένης γλώσσας και επίδρασή τους στη διδασκαλία με έμφαση στη διδασκαλία της Γραμματικής,
γ) διδακτικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας της Γραμματικής στο μάθημα της ξένης γλώσσας,
δ) εξάσκηση-εφαρμογή της Γραμματικής στη γλωσσική επικοινωνία.

Με βάση αυτές τις θεωρητικές-επιστημονικές γνώσεις, τις οποίες οι φοιτητές καλούνται να εφαρμόσουν στη διδακτική πρακτική μέσω των γραπτών τους εργασιών (και κατ’ επέκταση στο μάθημα της ξένης γλώσσας), οι φοιτητές αποκτούν την ικανότητα να βελτιώσουν το μάθημα της Γραμματικής κατά τη διδασκαλία της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας ως προς:
α) την περιγραφή της γλώσσας, μετατρέποντας τις γλωσσολογικές περιγραφές σε διδακτική Γραμματική και διακρίνοντας στοιχεία διαφόρων γλωσσολογικών θεωριών αλλά και μεθόδων διδασκαλίας στις γλωσσικές περιγραφές, με στόχο την κριτική επιλογή των καταλληλότερων περιγραφών για διδακτικούς σκοπούς
β) την εστίαση του μαθήματος Γραμματικής στην κατάκτηση της γλώσσας με επίκεντρο το μαθητή, λαμβάνοντας υπόψη, αναλύοντας και αξιολογώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του,
γ) την οργάνωση (σχεδιασμό) και τη διεξαγωγή του μαθήματος της Γραμματικής, σύμφωνα με διάφορες παραμέτρους που τις καθορίζουν, με κύριο στόχο τη συνειδητοποίηση των κανόνων που διέπουν τη γλώσσα, πραγματοποιώντας σε κάθε περίπτωση κατάλληλες επιλογές ή συνδυασμούς επιλογών που έχουν στη διάθεσή τους, με στόχο την αποτελεσματικότητα του μαθήματος,
δ) την εφαρμογή των κανόνων Γραμματικής σε ασκήσεις-δραστηριότητες που στοχεύουν στην ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας, αξιολογώντας ή/και τροποποιώντας ήδη υπάρχουσες ή σχεδιάζοντας νέους τύπους ασκήσεων-δραστηριοτήτων.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

α) Θεωρίες της γραμματικής και η εφαρμογή τους στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας
β) Γλωσσολογική και παιδαγωγική γραμματική
γ) Δομές και επικοινωνιακές λειτουργίες της γραμματικής της Γερμανικής Γλώσσας
δ) Γραμματικοί κανόνες και γραμματικές ασκήσεις

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.  Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu