ΓΕΡ63: Φωνητική της Γερμανικής Γλώσσας και η Διδασκαλία της Προφοράς

Κωδικός ΘΕ: ΓΕΡ63

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 22

Τύπος της ΘΕ: Επιλογής

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Γερμανική & Ελληνική έως το έτος 2016-17, Γερμανική από το έτος 2017-18

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι,

- Η εξοικείωση με το φωνητικό - φωνολογικό σύστημα της Γερμανικής Γλώσσας
- Η διερεύνηση της επιρροής της Ελληνικής Γλώσσας στην εκμάθηση της προφοράς της Γερμανικής Γλώσσας
- Η εκμάθηση θεωρητικών αρχών της διδακτικής της προφοράς
- Η εξειδίκευση στις μεθόδους και στις στρατηγικές της διδασκαλίας της προφοράς

Mαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας ΓΕΡ 63 οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

- περιγράφουν τις θεωρητικές αρχές της Φωνητικής και Φωνολογίας σε σχέση με το φωνητικό και φωνολογικό σύστημα της γερμανικής γλώσσας,

- κατανοούν κοινά φωνητικά και φωνολογικά λάθη φυσικών ομιλητών της Ελληνικής κατά την εκμάθηση της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας,

- περιγράφουν τις βασικές θεωρητικές αρχές της διδασκαλίας της προφοράς,

- σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν διδακτικές παρεμβάσεις, στη βάση κατάλληλων μεθόδων και στρατηγικών, για τη διδασκαλία της προφοράς στο μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

α) Φωνητικό - φωνολογικό σύστημα της Γερμανικής Γλώσσας
β) Επιρροή της Ελληνικής Γλώσσας στην εκμάθηση της προφοράς της Γερμανικής Γλώσσας
γ) Αρχές της διδακτικής της προφοράς
δ) Μέθοδοι και στρατηγικές της διδασκαλίας της προφοράς

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.  Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ! 

Main Menu