ΓΑΛ50: Σχεδιασμός Μαθημάτων και Αναλυτικών προγραμμάτων για τη διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας

Κωδικός ΘΕ: ΓΑΛ50

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 22

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΒΗΧΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

Γλώσσα διδασκαλίας: Γαλλική & Ελληνική έως το έτος 2016-17, Γαλλική από το έτος 2017-18

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Οι κοινοί στόχοι αυτής της ΘΕ είναι, 

- Η ανάλυση των σκοπών και του περιεχομένου των αναλυτικών προγραμμάτων διδασκαλίας/μάθησης μιας γλώσσας.
- Η εξέταση των γενικών αρχών για την αξιολόγηση του σχεδιασμού της διδασκαλίας/μάθησης και της διδακτικής πράξης.
- Η εξοικείωση με τις σπουδαιότερες θεωρίες στους τομείς της γλώσσας, της επικοινωνίας και της διεπίδρασης (interaction), καθώς και με τις επιπτώσεις τους στα προγράμματα διδασκαλίας των γλωσσών.
- Η κριτική παρουσίαση της επικοινωνιακής προσέγγισης και της διεπιδρασιακής διδασκαλίας της γαλλικής ως ξένης γλώσσας.
- Η περιγραφή του ρόλου των διάφορων παραμέτρων για το σχεδιασμό ενός μαθήματος: επικοινωνιακές και άλλες δραστηριότητες, διαπολιτισμικότητα, δεξιότητες στη γραμματική και το λεξιλόγιο.
- Η θεώρηση του ρόλου της μητρικής γλώσσας στη διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας.
- Η εξέταση της σημασίας των αναγκών και των αναπαράστασεων (repr?sentations) στη διδασκαλία/μάθηση.
- Η μελέτη των δυνατοτήτων αξιοποίησης των αρχών της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής, με στόχο τη δημιουργία ψυχολογικών κινήτρων στο μαθητή, κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας/μάθησης.

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να,
- αναλύουν τους σκοπούς και το περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων διδασκαλίας/μάθησης μιας γλώσσας.
- εξετάζουν τις γενικές αρχές για την αξιολόγηση του σχεδιασμού της διδασκαλίας/μάθησης και της διδακτικής πράξης.
- κατέχουν μία πρακτική γνώση των βασικών στοιχείων της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας, με έμφαση στην Αγγλική ως ξένη γλώσσα.
- έχουν εξοικειωθεί με τις σπουδαιότερες θεωρίες στους τομείς της γλώσσας, της επικοινωνίας και της διεπίδρασης (interaction), καθώς και με τις επιπτώσεις τους στα προγράμματα διδασκαλίας των γλωσσών.
- παρουσιάζουν κριτικά την επικοινωνιακή προσέγγιση, τη διεπιδρασιακή και την πραξιακή διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης γλώσσας.
- αναγνωρίζουν τις διεργασίες που εμπεριέχονται στην παραγωγή και την κατανόηση της γλώσσας (προφορικής και γραπτής).
- έχουν επίγνωση των εξελισσόμενων μεθοδολογικών προσεγγίσεων στη διδακτική των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων (της κατανόησης και της παραγωγής του προφορικού και του γραπτού λόγου).
- περιγράφουν τον ρόλο των διάφορων παραμέτρων για τον σχεδιασμό ενός μαθήματος: επικοινωνιακές και άλλες δραστηριότητες, διαπολιτισμικότητα, δεξιότητες στη γραμματική και το λεξιλόγιο.
- έχουν άποψη για τον ρόλο της μητρικής γλώσσας στη διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας.
- ερευνούν και να λαμβάνουν υπόψη τη σημασία των αναγκών και των αναπαραστάσεων (représentations) στη διδασκαλία/μάθηση.
- να θεωρούν τις δυνατότητες αξιοποίησης των αρχών της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής, με στόχο τη δημιουργία ψυχολογικών κινήτρων στον μαθητή, κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας/μάθησης.
- σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν πρωτότυπα μαθήματα που ενσωματώνουν την επικοινωνιακή διδακτική της κατανόησης και της παραγωγής του γραπτού λόγου με την κατάλληλη θεωρητική υποστήριξη.
- προσαρμόζουν και να αξιολογούν διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία των τεσσάρων δεξιοτήτων με βάση το επίπεδο και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών τους.
- έχουν αναπτύξει την ικανότητα του αναστοχασμού σε σχέση με τις διδακτικές πρακτικές και τη διδακτική μεθοδολογία τους γενικότερα.
- έχουν μία καταρχήν επίγνωση των διαφορετικών λειτουργιών της διδακτικής, της εκμάθησης, της αξιολόγησης και της εξέτασης της ξένης γλώσσας.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

α) Θεωρητικές αρχές της διδακτικής
β) Μέθοδοι της διδασκαλίας
γ) Σχεδιασμός μαθημάτων με βάση το διδακτικό βιβλίο και άλλο υλικό
δ) Aρχές και είδη αναλυτικών προγραμμάτων
ε) Παράμετροι της διδακτικής πράξης με βάση την αρχή της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής προσέγγισης

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu