ΓΑΛ51: Γλωσσικές δεξιότητες στην προφορική επικοινωνία της Γαλλικής γλώσσας

Κωδικός ΘΕ: ΓΑΛ51

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 22

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ

Γλώσσα διδασκαλίας: Γαλλική & Ελληνική έως το έτος 2016-17, Γαλλική από το έτος 2017-18

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Οι κοινοί στόχοι αυτής της ΘΕ είναι, 

- Η κατανόηση της ιδιαιτερότητας της προφορικής επικοινωνίας συγκριτικά με τη γραπτή επικοινωνία,
- Η παιδαγωγική προσέγγιση αυτής της ιδιαιτερότητας κατά τη διδακτική πράξη,
- Η κριτική ανάλυση των δραστηριοτήτων εκείνων, οι οποίες προσφέρονται για τη διδασκαλία/μάθηση των προφορικών δεξιοτήτων,
- Η εξοικείωση με τις βασικές αρχές οι οποίες διέπουν την αξιολόγηση (δομή-διάρθρωση) των προφορικών δεξιοτήτων.

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Τα μαθησιακά αποτελέσματα της ΘΕ συνίστανται στην εξοικείωση των φοιτητών με τις θεωρητικές αρχές και τις στρατηγικές / δραστηριότητες ανάπτυξης επικοινωνιακής ικανότητας στον προφορικό λόγο. Σ' αυτό το πλαίσιο, εξετάζονται καίρια ζητήματα, όπως οι ιδιαιτερότητες του προφορικού λόγου (σε γλωσσολογικό, πραγματολογικό και κινησιολογικό επίπεδο), οι σχέσεις και οι διαφορές ανάμεσα στο γραπτό και στον προφορικό λόγο, οι σχέσεις μεταξύ κατανόησης και παραγωγής. Ιδιαίτερη θέση κατέχουν μέσα στο υλικό της ΘΕ τα διάφορα είδη δραστηριοτήτων κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου. Οι φοιτητές εξοικειώνονται επίσης με τις στρατηγικές αξιολόγησης κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου, καθώς και με την έννοια και τους στόχους της αυτοαξιολόγησης.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

α) Ακουστική κατανόηση
β) Παραγωγή προφορικού λόγου

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.  Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu