ΓΑΛ60: Γλωσσικές δεξιότητες στην γραπτή επικοινωνία της Γαλλικής γλώσσας

Κωδικός ΘΕ: ΓΑΛ60

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 22

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής ΘΕ: CHRISTIAN RENE PAPAS

Γλώσσα διδασκαλίας: Γαλλική & Ελληνική έως το έτος 2016-17, Γαλλική από το έτος 2017-18

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Οι κοινοί στόχοι αυτής της ΘΕ είναι,

- Η θέση τoυ προφορικού και γραπτού λόγου στις διάφορες μεθοδολογίες και στην επικοινωνιακή προσέγγιση,
- Η εισαγωγή στις θεμελιώδεις αρχές της κειμενογλωσσολογίας,
- Η ανάπτυξη στρατηγικών ανάγνωσης με στόχο την κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου,
- Η αξιολόγηση της κατανόησης και παραγωγής του γραπτού λόγου βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Τα μαθησιακά αποτελέσματα της ΘΕ συνίστανται στην εξοικείωση των φοιτητών με τις θεωρητικές αρχές και τις στρατηγικές / δραστηριότητες ανάπτυξης επικοινωνιακής ικανότητας στο γραπτό λόγο. Σ’ αυτό το πλαίσιο, εξετάζονται η θέση του προφορικού και του γραπτού λόγου στις διάφορες μεθοδολογίες καθώς και στην επικοινωνιακή προσέγγιση, οι εφαρμογές της κειμενογλωσσολογίας στη διδασκαλία / εκμάθηση της ξένης γλώσσας, καθώς και οι δραστηριότητες κατανόησης / παραγωγής γραπτού λόγου και η αξιολόγηση της κατανόησης και παραγωγής του γραπτού λόγου βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Για τον σκοπό αυτόν ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες από το ΕΑΠ ουσιαστικές και τυπικές προδιαγραφές, όπως η αξιοποίηση του παρεχόμενου διδακτικού υλικού, τα συμπληρωματικά/παράλληλα κείμενα, οι Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις, η εκπόνηση εργασιών, καθώς και οι προφορικές παρουσιάσεις στο πλαίσιο των ΟΣΣ. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες/απαντήσεις των φοιτητών από τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης της κάθε ΟΣΣ, προκύπτει ότι το περιεχόμενο της ΘΕ καλύπτει πλήρως το πεδίο της διδακτικής προσέγγισης των γλωσσικών δεξιοτήτων στη γραπτή επικοινωνία της γαλλικής γλώσσας.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

α) Αναγνωστική κατανόηση
β) Παραγωγή γραπτού λόγου

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.  Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu