ΓΑΛ62: Η τεχνολογία στη διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας

Κωδικός ΘΕ: ΓΑΛ62

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 22

Τύπος της ΘΕ: Επιλογής

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Γλώσσα διδασκαλίας: Γαλλική & Ελληνική έως το έτος 2016-17, Γαλλική από το έτος 2017-18

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Οι κοινοί στόχοι αυτής της ΘΕ είναι, 

- η θέση της κινούμενης εικόνας και του βίντεο στην επικοινωνιακή προσέγγιση της ξένης γλώσσας,
- η ένταξη του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην τάξη,
- η συμβολή του η/υ στην ανάπτυξη του γραπτού και προφορικού λόγου,
- η συμβολή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας  στην απόκτηση της γνώσης.

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Η Θεματική ενότητα αποτελεί ενότητα επιλογής και έχει ως κύριο αντικείμενο την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διαδικασία της διδασκαλίας / εκμάθησης της γαλλικής ως ξένης γλώσσας.
Σύμφωνα με τη βασική υπόθεση της θεματικής ενότητας, η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην τάξη ως παιδαγωγικών εργαλείων μπορεί να συντελέσει στη διεύρυνση των οριζόντων, στον εμπλουτισμό των προσεγγίσεων και κατ’επέκταση στον προβληματισμό του διδάσκοντος γύρω από καίρια ζητήματα της διδακτικής / μαθησιακής πράξης, ώστε να επαναπροσδιορίσει, αν χρειάζεται, τόσο τις εκπαιδευτικές του πρακτικές, όσο και τη θέση του μαθητή στη διαδικασία εκμάθησης της ξένης γλώσσας.
Οι κοινοί στόχοι αυτής της θεματικής ενότητας είναι:
- η ένταξη των Νέων Τεχνολογιών στην τάξη, και ιδιαίτερα στη διαδικασία της διδασκαλίας / εκμάθησης της ξένης γλώσσας
- η θέση και ο ρόλος της κινούμενης εικόνας και του βίντεο στην επικοινωνιακή προσέγγιση της ξένης γλώσσας, και στην ανάπτυξη του γραπτού και προφορικού λόγου
- η αξιοποίηση και αξιολόγηση ηλεκτρονικού διδακτικού υλικού (CD-Rom, ειδικό λογισμικό, ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα, κλπ.).
- η γενικότερη συμβολή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην πρόσκτηση και αξιοποίηση της γνώσης.

Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας,  οι φοιτητές αναμένεται να:
- προσδιορίζουν τις θεωρίες της μάθησης που εμφανίζονται σε διάφορες χρήσεις των ΤΠΕ για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών
- κατανοούν τις προκλήσεις αλλά και τις διαμάχες που συνδέονται με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην τυπική, μη τυπική και άτυπη εκμάθηση γλωσσών
- κατανοούν τους εκπαιδευτικούς και ιστορικούς λόγους που οδηγούν στη χρήση και την επέκταση των ΤΠΕ στην ξενόγλωσση εκπαίδευση.
- κατανοούν τον επιστημονικό τομέα της υποβοηθούμενης από υπολογιστή, εκμάθησης γλώσσας ( Computer Assisted Language Learning) , καθώς επίσης να αντιλαμβάνονται τις σχετικές έρευνες στις αγγλοσαξονικές και γαλλόφωνες χώρες.
- εφαρμόζουν παιδαγωγικά ορθά σενάρια μάθησης με αξιοποίηση των εφαρμογών ΤΠΕ σε διαφορετικά  πλαίσια εκμάθησης γλώσσας ( πρόσωπο με πρόσωπο, εξ αποστάσεως,) λαμβάνοντας υπόψη ειδικές διδακτικές ανάγκες και ιδιαίτερα περιβάλλοντα μάθησης
- αξιοποιούν τα σύγχρονα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης και να έχουν μια ευρεία εικόνα της χρήσης των τεχνολογιών Ιστού στην εκπαιδευτική πρακτική (Web 2.0 technologies).
- αναλύουν παιδαγωγικά σενάρια χρήσης των ΤΠΕ από μια κριτική σκοπιά, συμπεριλαμβανομένης της εκμάθησης των πόρων, και ελέγχοντας σημαντικές έννοιες όπως: ο ρόλος του δασκάλου, αλληλεπίδραση δασκάλου-μαθητή, αλλά και πραγματολογικά και κοινωνιογλωσσικά στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
- κάνουν μια κριτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στον τομέα της υποβοηθούμενης από υπολογιστή, εκμάθησης γλώσσας
- συνθέτουν δεδομένα και να τα αναλύουν, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από παρεμβάσεις στη διδασκαλία ξένων γλωσσών
- εξηγούν την προσφερόμενη προστιθέμενη αξία των ΤΠΕ στη διαδικασία της εκμάθησης γλωσσών

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

α) Δυνατότητες αξιοποίησης τεχνολογικών μέσων (βίντεο, υπολογιστές, κλπ.) στην ξενόγλωσση τάξη
β) Εισαγωγή στη χρήση και το χειρισμό των τεχνολογικών μέσων.
γ) Αξιοποίηση και αξιολόγηση ηλεκτρονικού διδακτικού υλικού (CD-Rom, λογισμικό,ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα, βιντεοκασέτες, κλπ.)
δ) Συλλογή χρήσιμης ειδικής βιβλιογραφίας

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.  Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu