ΓΑΛ63: Η φωνητική και η διδακτική της στη Γαλλική γλώσσα

Κωδικός ΘΕ: ΓΑΛ63

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 22

Τύπος της ΘΕ: Επιλογής

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Γαλλική & Ελληνική έως το έτος 2016-17, Γαλλική από το έτος 2017-18

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Οι κοινοί στόχοι αυτής της ΘΕ είναι, 

- να προσφέρει στους φοιτητές τις θεωρητικές γνώσεις Φωνητικής/Φωνολογίας που θα τους βοηθήσουν να ανακαλύψουν το φωνολογικό σύστημα της γαλλικής γλώσσας,
- να τους επιτρέψει να εφαρμόσουν αυτές τις θεωρητικές γνώσεις στη διαδικασία διδασκαλίας/εκμάθησης της ξένης γλώσσας και να συνειδητοποιήσουν την προσφορά της φωνητικής στην απόκτηση νέων γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτήτριες/τές εξοικειώνονται με το γαλλικό φωνολογικό σύστημα, μέσα από το οποίο ανακαλύπτουν τον τρόπο λειτουργίας της γαλλικής γλώσσας και ιδιαίτερα της προφορικής έκφρασης. Οι φοιτήτριες/ές μαθαίνουν τους λόγους περιθωριοποίησης αλλά και επανένταξης της διδασκαλίας της προφοράς στη διαδικασία εκμάθησης της γαλλικής ως ξένης γλώσσας, μέσα από εργαλεία, μεθοδολογικές προσεγγίσεις, δραστηριότητες και τρόπους διδασκαλίας της φωνητικής της γαλλικής γλώσσας, με απώτερο στόχο την κατάκτηση της φωνολογικής δεξιότητας, καθώς και τους τρόπους διάγνωσης, ανάλυσης και διόρθωσης των λαθών των μαθητών τους.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

α) Το φωνητικό-φωνολογικό σύστημα της Γαλλικής Γλώσσας.
β) Η σημασία της μητρικής γλώσσας στην εκμάθηση της προφοράς της ξένης γλώσσας.
γ) Αρχές της διδακτικής της προφοράς.
δ) Μέθοδοι και στρατηγικές της διδασκαλίας της προφοράς.

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.  Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu