ΓΑΛ64: Η διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Κωδικός ΘΕ: ΓΑΛ64

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 22

Τύπος της ΘΕ:
Επιλογής

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής ΘΕ: CHRISTIAN RENE PAPAS

Γλώσσα διδασκαλίας: Γαλλική & Ελληνική έως το έτος 2016-17, Γαλλική από το έτος 2017-18

 

Γενική περιγραφή της ΘΕ:

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Η Θεματική Ενότητα ΓΑΛ 64, η νεώτερη του Προγράμματος Σπουδών Μεταπτυχιακή ειδίκευση καθηγητών γαλλικής γλώσσας, λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, επιχειρεί να καλύψει τις διδακτικές, μεθοδολογικές και παιδαγωγικές ανάγκες των καθηγητών, προκειμένου αυτοί να ανταποκριθούν στις ιδιαιτερότητες που απαιτεί η διδακτική προσέγγιση σε νεαρά κοινά όπως είναι οι μαθητές του Δημοτικού. Για τον σκοπό αυτόν ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες από το ΕΑΠ ουσιαστικές και τυπικές προδιαγραφές, όπως η αξιοποίηση του παρεχόμενου διδακτικού υλικού, τα συμπληρωματικά/παράλληλα κείμενα, οι Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις, η εκπόνηση εργασιών, καθώς και οι προφορικές παρουσιάσεις στο πλαίσιο των ΟΣΣ. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες/απαντήσεις των φοιτητών από τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης της κάθε ΟΣΣ, προκύπτει ότι το περιεχόμενο της ΘΕ – με την πρόσφατη βιβλιογραφία, τις πλούσιες πηγές – καλύπτει πλήρως το πεδίο της διδακτικής προσέγγισης σε νεαρά μαθητικά κοινά, ικανοποιώντας κατά τον τρόπο αυτόν τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των διδασκομένων.
Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι φοιτητές αναμένεται να:
- Κατέχουν θεωρητική γνώση των βασικών στοιχείων της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας και ειδικά της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας σε νεαρά κοινά.
- Έχουν κατανοήσει τις έννοιες της ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης στη διδασκαλία και εκμάθηση της Γαλλικής στα συγκεκριμένα κοινά.
- Έχουν αναπτύξει τις δεξιότητες εκείνες που θα τους επιτρέψουν να αξιοποιήσουν την αφομοιωτική ικανότητα της συγκεκριμένης ηλικίας.
- Σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν πρωτότυπες διδακτικές ενότητες με γνώμονα την ηλικία, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των νεαρών μαθητών.
- Έχουν αναπτύξει την ικανότητα του αναστοχασμού σχετικά με τις διδακτικές πρακτικές και τη διδακτική μεθοδολογία, ώστε να τις εφαρμόσουν στα νεαρά κοινά.
- Διαχειρίζονται την σχολική τάξη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
- Κατανοούν τους παράγοντες που συμβάλλουν στην κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού.
- Κατανοούν και αξιοποιούν τις ψυχολογικές και επικοινωνιακές ανάγκες των παιδιών στη μαθησιακή πορεία.
- Αξιοποιούν τα μέσα συναισθηματικής έκφρασης του παιδιού, όπως το παιγνίδι, η γραφή.
- Αξιολογούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διαφορετικών παιδαγωγικών θεωριών.
- Οργανώνουν τα μαθήματα διδασκαλίας, ώστε να δημιουργείται το κατάλληλο κλίμα που θα ανταποκρίνεται στην κοινωνικό-συναισθηματική έκφραση του παιδιού και στη συνολική ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.
- Κατανοούν και να εφαρμόζουν τους όρους πολυγλωσσία, πολύ/δια-πολιτισμικότητα στον σχεδιασμό μαθητών.
- Κατανοούν, να αναδεικνύουν και να αξιοποιούν το γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο των μαθητών στην ξενόγλωσση τάξη.
- Εντάσσουν την χρήση του Η/Υ και του Διαδικτύου στην ξενόγλωσση τάξη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
- Επιλέγουν τα κατάλληλα «μαθησιακά εργαλεία» (παιγνιώδεις δραστηριότητας, παραμύθια, projects…), τα οποία ανταποκρίνονται στο γνωστικό και ψυχολογικό επίπεδο ανάπτυξης του παιδιού της δημοτικής εκπαίδευσης.
- Αξιολογούν τις δεξιότητες των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου νεανικού κοινού.

 

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:
α) Καθορισμός των γενικών και των ειδικών στόχων και σχέση με τη γνωστική και συναισθηματική δυναμική των παιδιών αυτής της ηλικίας
β) Αξιοποίηση των ψυχολογικών και επικοινωνιακών αναγκών των παιδιών στη μαθησιακή πορεία
γ) Αξιοποίηση της αφομοιωτικής ικανότητας της συγκεκριμένης ηλικίας
δ) Συμβολή της ξένης γλώσσας και της διαπολιτισμικής διάστασης στη διάπλαση της προσωπικότητας του παιδιού
ε) Μεθοδολογία, στρατηγικές/δραστηριότητες με στόχο τη δημιουργία ψυχολογικών κινήτρων
στ) Σχεδιασμός μαθήματος
ζ) Σχεδιασμός προγραμμάτων

Διδακτικό Υλικό:
Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα:
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας:
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση:
Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.  Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu