ΔΥΥ61: Δημόσια Διοίκηση και Οικονομία

Κωδικός ΘΕ: ΔYY61

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 24

Τύπος της ΘΕ: Yποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ, email: mhletsos[at]otenet.gr>

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Η Θεματική Ενότητα «Δημόσια Διοίκηση και Οικονομία» έχει ως σκοπό,
- Να εξηγήσει την αναγκαιότητα και το ρόλο της δημόσιας διοίκησης στα πλαίσια του δημόσιου συμφέροντος και των δημοσίων αγαθών.
- Να περιγράψει και αναλύσει τις δομές της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.
- Να εξετάσει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου  και το οποίο διαμορφώνει τον τρόπο άσκησης της δημόσιας πολιτικής στο χώρο του ΕΣΥ.
- Να συνδέσει τη δημόσια διοίκηση με την οικονομία παρουσιάζοντας τις οικονομικές πλευρές των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών.
- Να παρουσιάσει τη μεθοδολογία σύνταξης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού των φορέων του δημοσίου.
- Να εξηγήσει βασικές αρχές των δημοσίων οικονομικών ώστε να γίνονται αντιληπτές οι επιδράσεις; της οικονομίας στην άσκηση της δημόσιας πολιτικής και στον τρόπο λήψης των αποφάσεων.

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτητές με τη μελέτη και παρακολούθηση της ενότητας ΔYΥ51 θα είναι σε θέση,


1.- ΓΝΩΣΗ
-  Να ορίζουν τι είναι δημόσιο αγαθό
- Να περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά του δημόσιου αγαθού
- Να περιγράφουν το βασικό πρόβλημα της δημόσιας διοίκησης
-  Να αναφέρουν τους έξι βασικούς τύπους στους οποίους μπορούν να καταταγούν οι κανόνες, ανάλογα με το είδος του ζητήματος που αντιμετωπίζουν
- Να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά των επίσημων κανόνων
-  Να γνωρίζετε ποια είναι τα πέντε βασικά ζητήματα  που θα πρέπει να εξετάζετε όταν καλείστε να επιβάλετε ένα κανόνα
- Να γνωρίζετε τους τέσσερις βασικούς τρόπους / στρατηγικές που πρέπει να ακολουθήσετε στην επιβολή των κανόνων
- Να γνωρίζετε  τα τέσσερα κριτήρια βάσει των οποίων προσδιορίζουμε τα όρια και τους στόχους της προσπάθειάς μας
- Να αναφέρουν τους τέσσερις βασικούς «αυτοεπιβολής», τα βασικά τους πλεονεκτήματα και τα όριά τους
-  Να γνωρίζετε τι είναι προϋπολογισμός γενικών και ειδικών όρων
- Να γνωρίζετε τις βασικές διαφορές μεταξύ ιδιωτικής επιχείρησης και δημόσιας γραφειοκρατίας
-  Να ορίζετε τι είναι προσαρμογή
-  Να γνωρίζετε τι είναι η αρχή της κυριαρχίας του καταναλωτή
- Να αναφέρετε τα βασικά στοιχεία που πρέπει να διακρίνουν την παροχή δημόσιων υπηρεσιών
-  Να περιγράφετε τα βασικά χαρακτηριστικά που διέκριναν τη δημόσια διοίκηση στις διάφορες χρονικές περιόδους
-  Να διακρίνετε τις κυβερνητικές από τις διοικητικές λειτουργίες
- Να διακρίνετε τη «στενή» και «ευρεία» έννοια της εκτελεστικής λειτουργίας
- Να διακρίνετε τη «στενή» και «ευρεία» έννοια της δημόσιας διοίκησης
- Να ορίζετε την έννοια της διοικητικής υπηρεσίας
- Να ορίζετε το δημόσιο τομέα
- Να ορίζετε τα κεντρικά όργανα του κράτους
- Να γνωρίζετε τη δομή της κεντρικής διοίκησης
-  Να γνωρίζετε τη δομή της περιφερειακής διοίκησης
-  Να αναφέρετε τη δομή και τα χαρακτηριστικά της τοπικής αυτοδιοίκησης
-  Να αναφέρετε τα βασικά προβλήματα της οικονομίας
-  Να αναφέρετε τα μέσα δράσης του κράτους
-  Να αναφέρετε τι είναι εξωτερικές επιδράσεις
-  Να ορίζετε τι είναι και ποια είναι τα δημόσια αγαθά και ποιες είναι οι ιδιότητές τους
-  Να ορίζετε τι είναι δημόσια επιχείρηση και ποιοι είναι οι στόχοι των δημοσίων επιχειρήσεων
-  Να γνωρίζετε  τον τρόπο οργάνωσης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα
-  Να γνωρίζετε τα στάδια ανάλυσης κόστους - οφέλους
-  Να γνωρίζετε ποιοι είναι οι κανόνες της ψηφοφορίας στην άμεση δημοκρατία
-  Να γνωρίζετε ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες των φόρων
- Να γνωρίζετε την ταξινόμηση των φόρων με διάφορα κριτήρια
-  Να γνωρίζετε τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό ενός συστήματος φορολογίας εισοδήματος
- Να γνωρίζετε τι είναι φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων
- Να γνωρίζετε τι είναι φορολογία εισοδήματος  νομικών προσώπων
-  Να γνωρίζετε τι είναι δημόσιος προϋπολογισμός
- Να γνωρίζετε τις μορφές του δημόσιου προϋπολογισμού
- Να γνωρίζετε τις μορφές του κρατικού Προϋπολογισμού

-  Να γνωρίζετε τι είναι οι ειδικοί λογαριασμοί
- Να γνωρίζετε τη διάκριση των ειδικών λογαριασμών
- Να γνωρίζετε ποια είναι η χρησιμότητα των ειδικών λογαριασμών
- Να γνωρίζετε ποιες είναι οι συνέπειες από την παρουσία των ειδικών λογαριασμών
-  Να γνωρίζετε τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Ε.Ε

2.- ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
-  Να κατανοούν γιατί χρειάζεται η δημόσια διοίκηση
- Να κατανοούν τις αλληλεξαρτήσεις που δημιουργούνται μεταξύ παραγόντων που επηρεάζουν και προσδιορίζουν τη λύση του προβλήματος της δημόσιας διοίκησης
- Να κατανοούν τη σημασία που μπορεί να έχει το μέγεθος, αλλά και ο πλούτος, καθώς και ο βαθμός συνθετότητας μιας κοινωνίας ως προς την αναγκαιότητα της δημόσιας διοίκησης
-  Να κατανοούν πως λειτουργούν και μέσα σε ποιο πλαίσιο λαμβάνονται οι αποφάσεις από τη Δημόσια Διοίκηση
-  Να κατανοείτε τους παράγοντες από τους οποίους μπορεί να εξαρτάται η ευκολία της επιβολής
-  Να κατανοείτε τα βασικά κριτήρια βάση των οποίων προσδιορίζεται η κλίμακα της οργάνωσης
- να κατανοείτε τις βασικές διαφορές μεταξύ της προσφυγής στην εργολαβία και προσφυγής στην υπαλληλική σχέση
-  Να κατανοείτε τις προϋποθέσεις  υπό τις  οποίες μπορεί να επιτευχθεί η κυριαρχία του καταναλωτή
-  Να κατανοείτε τις αρμοδιότητες της περιφερειακής διοίκησης
-  Να κατανοείτε τους λόγους για τους οποίους το κράτος παρεμβαίνει στην ιδιωτική οικονομία
-  Να κατανοείτε τους τρόπους αντιμετώπισης των εξωτερικοτήτων
-  Να κατανοείτε τις αναποτελεσματικότητες που προκύπτουν από την ιδιωτική παροχή μη αμιγώς δημόσιων αγαθών
- Να κατανοείτε τις αναποτελεσματικότητες από τη δημόσια παροχή ιδιωτικών αγαθών
-  Να κατανοείτε τα προβλήματα των δημοσίων επιχειρήσεων
- Να κατανοείτε ποια είναι η πολιτική της ρύθμισης των ιδιωτικοποιημένων δημοσίων επιχειρήσεων

-  Να κατανοείτε τους λόγους δημιουργίας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης 
-  Να κατανοείτε τον πολιτικό μηχανισμό λήψης αποφάσεων
- Να κατανοείτε τον τρόπο λήψης αποφάσεων με έμμεση δημοκρατία
-  Να κατανοείτε τις φάσεις του προϋπολογισμού Τόμος Γ,


3.- ΕΦΑΡΜΟΓΗ
-  Να κάνετε εκτίμηση του κόστους – οφέλους προγραμμάτων που αφορούν την υγεία ή και επενδύσεων και άλλων επιλογών στο χώρο της υγείας
- Να εφαρμόζετε τις μεθόδους αξιολόγησης δημοσίων έργων στην αξιολόγηση προγραμμάτων στο χώρο της υγείας
-  Να καταρτίζετε προϋπολογισμούς νοσοκομείων και άλλων μονάδων υγείας
-  Να αναλύουν τι είναι διοίκηση με βάση το γράμμα του νόμου
-  Να αναλύετε τις διαφορές που υπάρχουν αν η επιβολή ασκείται από ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς
- Να αναλύετε τους πέντε βασικούς παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η δυσκολία της επιβολής εκ μέρους της γραφειοκρατίας
-  Να αναλύετε τους παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη δημόσιας υπηρεσίας του τύπου «Κάν’ το μόνος σου»
- Να αναλύετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μεταξύ επιλογής ενός και πολλών προμηθευτών
-  Να αναλύετε τις πέντε βασικές διαστάσεις  ως προς τι ς οποίες μπορεί να διαφέρουν  οι αλλαγές στις οποίες καλούνται να προσαρμοστούν οι δημόσιες υπηρεσίες
- Να αναλύετε τα τέσσερα πιθανά μοντέλα προσαρμογής με τα όρια, τις δυνατότητες και τις αδυναμίες που μπορεί να έχουν
-  Να αναλύσετε το σκεπτικό κατά της κυριαρχίας του καταναλωτή
-  Να αναλύετε τα βασικά προβλήματα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης
-  Να αναλύετε τις διαφορές μεταξύ  συγκεντρωτικού και αποκεντρωτικού συστήματος
-  Να αναλύετε το σύστημα προσλήψεων προσωπικού
- Να αναλύετε  τις διατάξεις του νέου Υπαλληλικού Κώδικα που αφορούν θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων
- Να αναλύετε  τους μηχανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου της δημόσιας διοίκησης
-  Να αναλύετε τους θεσμούς των Ανεξάρτητων Αρχών
-  Να αναλύετε τον τρόπο λειτουργίας της ιδιωτικής οικονομίας
-  Να  αναλύετε τα μέσα που χρησιμοποιεί το κράτος για να παρέμβει στην οικονομία
-  Να αναλύετε τις επιπτώσεις των εξωτερικών επιδράσεων στην κατανάλωση και στην παραγωγή
-  Να αναλύετε τα υποδείγματα για τον άριστο εφοδιασμό της κοινωνίας με δημόσια αγαθά
-  Να αναλύετε την τιμολογιακή πολιτική των δημοσίων επιχειρήσεων
-  Να αναλύετε τις διάφορες θεωρίες για τη διανομή και αναδιανομή εισοδήματος
- Να αναλύετε τα προβλήματα της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα
-  Να αναλύετε τις αντιδράσεις των φορολογουμένων στην επιβολή των φόρων
-  Να αναλύετε τις λειτουργίες του δημόσιου προϋπολογισμού

5.- ΣΥΝΘΕΣΗ
-  Να συγκρίνουν τη λειτουργία του δημόσιου με το ιδιωτικό νοσοκομείο
-  Να προτείνουν ένα μοντέλο αποτελεσματικής διοίκησης και λειτουργίας ενός νοσοκομείου
-  Να προτείνουν τρόπους χρηματοδότησης και ελέγχου των δαπανών ενός νοσοκομείου

6.- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
-  Να κάνετε αξιολόγηση προγραμμάτων και πολιτικών στο χώρο της υγείας

Το πλήθος των παραπάνω δεξιοτήτων/αποτελεσμάτων επιτυγχάνεται με τη μελέτη του υλικού της ενότητας, την υλοποίηση των αναφερόμενων δραστηριοτήτων, αλλά και την εκπόνηση των εργασιών της ενότητας. Αξιολογείται δε με τη βαθμολόγηση των εργασιών της ενότητας, καθώς και τις τελικές εξετάσεις, η μορφή των οποίων είναι έτσι καθορισμένη ώστε να ελέγχει κατά το δυνατόν αρτιότερα την όποια αποκομιδή των παραπάνω μαθησιακών αποτελεσμάτων από τους φοιτητές.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

α) Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση
β) Ελληνική Δημόσια Διοίκηση
γ) Οικονομική των Δημοσίων Επιχειρήσεων
δ) Προϋπολογισμός Δημόσιων φορέων και Οργανισμών

Διδακτικό Υλικό:Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Χρήσιμες συνδέσεις:

Discussion papers
Links
Συνέδρια/Σεμινάρια/Εκδηλώσεις

Main Menu