ΦΥΕ12: Γενική και Ανόργανη Χημεία

Κωδικός Θ.Ε.: ΦΥΕ12

Πιστωτικές Μονάδες ECTS:
20

Τύπος Θ.Ε.:
Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος που προσφέρεται:
Πρώτο (1ο)

Συντονιστής Θ.Ε.:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Γλώσσα Διδασκαλίας:
Ελληνική

Γενική Περιγραφή της Θ.Ε.:
Κύριος σκοπός αυτής της Θ.Ε. είναι να γνωρίσει ο φοιτητής τις θεμελιώδεις αρχές της Χημείας, τη στενή σχέση της Χημείας με συγγενή επιστημονικά πεδία (Βιολογίας, Φυσικής κ.λπ.), καθώς και τον κεντρικό ρόλο της Χημείας στην τεχνολογική επανάσταση.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας «Γενική και Ανόργανη Χημεία» (ΦΥΕ 12), ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση να,
- Περιγράφει τις ιδιότητες ηλεκτρονίων, πρωτονίων και νετρονίων (δομή του ατόμου)
- Περιγράφει ισότοπα και τη σύστασή τους
- Υπολογίζει ατομικά βάρη από την ισοτοπική αφθονία και τις μάζες των ισοτόπων
- Ονοματίζει και να γράφει τύπους συνήθων δυαδικών και τριαδικών ανόργανων ενώσεων
- Χρησιμοποιεί χημικούς τύπους για να επιλύει διάφορα είδη χημικών προβλημάτων
- Συσχετίζει ονόματα με τύπους και φορτία απλών ιόντων
- Συνδυάζει απλά ιόντα για να γράφει τύπους και ονόματα ιοντικών ενώσεων
- Αναγνωρίζει και να χρησιμοποιεί τυπικά βάρη και σχέσεις μεταξύ moles
- Αλληλομετατρέπει μάζες, moles και τύπους
- Προσδιορίζει την εκατοστιαία σύσταση μιας ένωσης
- Διατυπώνει ισοσταθμισμένες χημικές εξισώσεις για να περιγράφει χημικές αντιδράσεις
- Ερμηνεύει ισοσταθμισμένες χημικές εξισώσεις και να υπολογίζει τα moles ή τις μάζες αντιδρώντων και προϊόντων
- Υπολογίζει την εκατοστιαία απόδοση μιας αντίδρασης
- Υπολογίζει συγκεντρώσεις διαλυμάτων που προκύπτουν από αραίωση
- Διεξάγει υπολογισμούς που εμπεριέχουν τη χρήση διαλυμάτων σε χημικές αντιδράσεις
- Περιγράφει τις κυματικές ιδιότητες του φωτός και τη σχέση που συνδέει μήκος κύματος, συχνότητα και ταχύτητα φωτός
- Ερμηνεύει τον δυϊσμό κύματος - σωματιδίου
- Ερμηνεύει τη συμβολή των ατομικών φασμάτων στην εξέλιξη της ατομικής θεωρίας
- Περιγράφει τα κύρια σημεία της κβαντομηχανικής εικόνας του ατόμου
- Περιγράφει τους τέσσερις κβαντικούς αριθμούς και να συσχετίζει τις τιμές τους με συγκεκριμένα ατομικά τροχιακά
- Περιγράφει τα σχήματα των τροχιακών και να διατάσσει τα τροχιακά σύμφωνα με τις σχετικές τους ενέργειες
- Γράφει τις ηλεκτρονικές διατάξεις ατόμων
- Συσχετίζει την ηλεκτρονική διάταξη ενός ατόμου με τη θέση του στον περιοδικό πίνακα
- Περιγράφει τον περιοδικό πίνακα και τις σημαντικές σχέσεις που αυτός συνοψίζει
- Αναπτύσσει τη χημική περιοδικότητα αναφορικά με τις ακόλουθες φυσικές ιδιότητες:
Ατομική ακτίνα, Ενέργεια ιοντισμού, Ηλεκτρονική συγγένεια, Ηλεκτραρνητικότητα
- Γράφει τύπους (δομές) Lewis ατόμων
- Προβλέπει αν ο δεσμός μεταξύ συγκεκριμένων ατόμων είναι κατά βάση ιοντικός, ομοιοπολικός ή πολωμένος ομοιοπολικός
- Συγκρίνει και αντιπαραβάλλει τα χαρακτηριστικά ιοντικών και ομοιοπολικών ενώσεων
- Περιγράφει πώς τα στοιχεία ενώνονται με μεταφορά ηλεκτρονίων (ιοντικός δεσμός)
- Περιγράφει ενεργειακές σχέσεις σε ιοντικές ενώσεις
- Προβλέπει τους τύπους ιοντικών ενώσεων
- Περιγράφει πώς ενώνονται τα στοιχεία μοιράζοντας ηλεκτρόνια μεταξύ τους (ομοιοπολικός δεσμός)
- Διατυπώνει δομές Lewis για μόρια και πολυατομικά ιόντα
- Αναγνωρίζει εξαιρέσεις του κανόνα της οκτάδας
- Γράφει τυπικά φορτία για άτομα ομοιοπολικών ενώσεων
- Περιγράφει τον συντονισμό και να γνωρίζει πότε και πώς γράφουμε δομές συντονισμού
- Περιγράφει τις βασικές ιδέες της θεωρίας VSEPR
- Χρησιμοποιεί τη θεωρία VSEPR για να προβλέπει τη μοριακή γεωμετρία πολυατομικών μορίων
- Περιγράφει τη σχέση μεταξύ μοριακής γεωμετρίας και πολικότητας των μορίων
- Προβλέπει αν ένα μόριο είναι πολικό ή όχι
- Περιγράφει τα κύρια χαρακτηριστικά της θεωρίας του δεσμού σθένους
- Διακρίνει τα υβριδικά τροχιακά που χρησιμοποιούνται σε πολυατομικά μόρια και ιόντα
- Χρησιμοποιεί υβριδικά τροχιακά για να περιγράφει τον σχηματισμό διπλών και τριπλών δεσμών
- Περιγράφει τα βασικά σημεία της θεωρίας των μοριακών τροχιακών
- Σχεδιάζει ένα διάγραμμα μοριακών τροχιακών ενός διατομικού μορίου από τα αντίστοιχα ατομικά τροχιακά
- Διακρίνει μεταξύ δεσμικών, αντιδεσμικών και μη δεσμικών μοριακών τροχιακών
- Βρίσκει την τάξη δεσμού σε διατομικά μόρια και ιόντα
- Συσχετίζει την τάξη δεσμού με τη σταθερότητα του δεσμού
- Χρησιμοποιεί την έννοια του απεντοπισμού του ηλεκτρονικού νέφους για μόρια για τα οποία η θεωρία του δεσμού σθένους εφαρμόζει την έννοια του συντονισμού
- Αναγνωρίζει και να περιγράφει μη ηλεκτρολύτες, ισχυρούς ηλεκτρολύτες και ασθενείς ηλεκτρολύτες
- Περιγράφει τη θεωρία του Arrhenius περί οξέων και βάσεων
- Περιγράφει τη θεωρία των Brønsted-Lowry περί οξέων και βάσεων
- Αναφέρει ιδιότητες υδατικών διαλυμάτων οξέων και βάσεων
- Κατατάσσει δυαδικά οξέα (οξέα - υδρίδια) κατά σειρά αυξανόμενης ισχύος
- Κατατάσσει τριαδικά οξέα (οξυγονούχα οξέα) κατά σειρά αυξανόμενης ισχύος
- Περιγράφει τη θεωρία του Lewis περί οξέων και βάσεων
- Συμπληρώνει και ισοσταθμίζει εξισώσεις οξεοβασικών αντιδράσεων
- Ορίζει όξινα και βασικά οξείδια και άλατα
- Εξηγεί τον αμφοτερισμό
- Ισοσταθμίζει εξισώσεις οξείδωσης - αναγωγής
- Εξηγεί την επίδραση κοινού ιόντος και να αναφέρει σχετικά παραδείγματα
- Αναγνωρίζει τα ρυθμιστικά διαλύματα και να περιγράφει τη λειτουργία τους
- Περιγράφει πώς θα παρασκευάσει ένα ρυθμιστικό διάλυμα ορισμένου pH
- Εξηγεί τι είναι οι δείκτες οξέων - βάσεων και πώς λειτουργούν
- Περιγράφει ποια χημικά είδη υπάρχουν στα διάφορα στάδια μιας ογκομέτρησης (α) ισχυρού οξέος με ισχυρή βάση, (β) ασθενούς οξέος με ισχυρή βάση, (γ) πολυπρωτικού 
οξέος με ισχυρή βάση
- Πραγματοποιεί υπολογισμούς βασισμένους σε καμπύλες ογκομέτρησης (α) ισχυρού οξέος με ισχυρή βάση, (β) ασθενούς οξέος με ισχυρή βάση, (γ) πολυπρωτικού οξέος με 
ισχυρή βάση
- Γράφει εκφράσεις για σταθερές γινομένων διαλυτότητας Ksp
- Χρησιμοποιεί σταθερές Ksp σε χημικούς υπολογισμούς
- Αναγνωρίζει μερικές κοινές, δυσδιάλυτες ιοντικές ενώσεις
- Περιγράφει την κλασματική καθίζηση και πώς αυτή χρησιμοποιείται στον διαχωρισμό ιόντων
- Περιγράφει την εμφάνιση στη φύση και τη χρήση των στοιχείων των κυρίων ομάδων
- Περιγράφει ενώσεις των στοιχείων των κυρίων ομάδων, αντιδράσεις, ιδιότητες και χρήσεις αυτών
- Περιγράφει τις κύριες πηγές των μετάλλων
- Περιγράφει τεχνικές προεπεξεργασίας μεταλλευμάτων
- Περιγράφει αναγωγικές μεθόδους που οδηγούν στην παραγωγή ελεύθερων μετάλλων 
- Περιγράφει μερικές τεχνικές καθαρισμού των μετάλλων
- Διακρίνει τα d μεταβατικά μέταλλα και να περιγράφει μερικές από τις σημαντικές ιδιότητές τους
- Περιγράφει τυπικές οξειδωτικές καταστάσεις των μεταβατικών μετάλλων
- Περιγράφει τις ειδικές μεταλλουργίες τριών μετάλλων: τιτανίου, σιδήρου και χαλκού
- Αναγνωρίζει τις ενώσεις εντάξεως
- Χρησιμοποιεί την ορολογία που περιγράφει της ενώσεις εντάξεως
- Αναγνωρίζει ορισμένες συνηθισμένες δομές ενώσεων εντάξεως
- Περιγράφει τα διάφορα είδη συντακτικής ισομέρειας και να διακρίνει τα συντακτικά ισομερή
- Αναγνωρίζει τα στερεοϊσομερή
- Περιγράφει τη θεωρία του δεσμού σθένους και τη θεωρία του κρυσταλλικού πεδίου για ενώσεις εντάξεως
- Ερμηνεύει την προέλευση των χρωμάτων σε σύμπλοκες ενώσεις
- Χρησιμοποιεί τη φασματοχημική σειρά για να εξηγεί τα χρώματα μιας σειράς συμπλόκων
- Αναφέρει μερικές εφαρμογές των συμπλόκων στην καθημερινή μας ζωή

Γνωστικά αντικείμενα της Θ.Ε.:

1. Ατομική Δομή - Περιοδικό Σύστημα - Ιδιότητες των Ατόμων
2. Χημεία συμπλόκων και οργανομεταλλικών ενώσεων
3. Σύγχρονες τάσεις και εφαρμογές της ανόργανης χημείας

Διδακτικό υλικό:
Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την Θ.Ε. είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα:
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την Θ.Ε.

Μέθοδος Διδασκαλίας:
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή έξι Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση:
 Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή στις επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70% (35% για την εξέταση του α’ μέρους και 35% για την εξέταση του β’ μέρους). Για περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό Σπουδών πιέστε εδώ!

Ενδιάμεση Εξέταση: Από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, στη Θ.Ε. δίνεται η δυνατότητα για συμμετοχή σε προαιρετική ενδιάμεση εξέταση μετά την ολοκλήρωση του α’ μέρους της ύλης. Το β’ μέρος της ύλης θα εξετάζεται μετά την ολοκλήρωσή του, ως συνέχεια της εξεταστικής περιόδου, ενώ η επαναληπτική εξέταση θα προσφέρεται και για τα δύο μέρη ανεξάρτητα και θα διεξάγεται σύμφωνα με τα ισχύοντα.  

 

Main Menu