ΦΥΕ30: Οργανική Χημεία

Κωδικός Θ.Ε.: ΦΥΕ30

Πιστωτικές Μονάδες ECTS:
20

Τύπος Θ.Ε.: 
Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος που προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Συντονιστής Θ.Ε.: 
ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΚΟΚΟΤΟΥ

Γλώσσα Διδασκαλίας:
Ελληνική

Γενική Περιγραφή της Θ.Ε.:
Κύριος σκοπός αυτής της Θ.Ε. είναι να γνωρίσει ο φοιτητής τη δομή και τις ιδιότητες (φυσικές και χημικές) των μελών των σπουδαιότερων ομόλογων σειρών της Οργανικής Χημείας και απλούς μηχανισμούς των οργανικών αντιδράσεων, τη δομή και τη λειτουργικότητα των οργανικών ενώσεων που απαντώνται στους ζώντες οργανισμούς (βιομορίων) και που συνήθως φέρουν περισσότερες της μίας λειτουργικές ομάδες και τις βασικές φασματοσκοπικές τεχνικές που επιτρέπουν την ταυτοποίηση της δομής των οργανικών ενώσεων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Με την ολοκλήρωση των σπουδών ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να,
- Αναγνωρίζει τις δομές των μορίων και τις βασικές αντιδράσεις της Οργανικής Χημείας
- Γνωρίζει τις κύριες φασματοσκοπικές τεχνικές
- Κατανοεί τις βασικές αρχές και τους κανόνες της Στερεοχημείας
- Διακρίνει τις κύριες κατηγορίες των οργανικών ενώσεων & βιομορίων, να κατανοεί τις ιδιότητές τους και τους μηχανισμούς των βασικών τους αντιδράσεων
- Εφαρμόζει συνδυαστικά τις κύριες φασματοσκοπικές τεχνικές για τη διαλεύκανση της δομής των απλών μορίων
- Αναλύει αντιθετικά τις δομές των απλών οργανικών μορίων
- Προτείνει αλληλουχίες αντιδράσεων για τη σύνθεση απλών οργανικών μορίων, σχεδιάζοντας την πλέον αποδοτική αλληλουχία χημικών αντιδράσεων

Γνωστικά αντικείμενα της Θ.Ε.:

1. Ομόλογες σειρές
2. Στερεοχημεία και μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων
3. Φασματοσκοπία οργανικών ενώσεων
4. Βιομόρια

Διδακτικό υλικό:
Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την Θ.Ε. είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα:
Συνιστάται εντόνως να παρακολουθήσει ο φοιτητής τη Θ.Ε. ΦΥΕ30 πρώτα από ή παράλληλα με τη Θ.Ε. ΦΥΕ31, γιατί αλλιώς θα συναντήσει δυσκολία στο μάθημα της Βιοχημείας (ΦΥΕ31/2).

Μέθοδος Διδασκαλίας:
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή έξι Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση:
 Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή στις επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70% (35% για την εξέταση του α’ μέρους και 35% για την εξέταση του β’ μέρους). Για περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό Σπουδών πιέστε εδώ!

Ενδιάμεση Εξέταση: Από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, στη Θ.Ε. δίνεται η δυνατότητα για συμμετοχή σε προαιρετική ενδιάμεση εξέταση μετά την ολοκλήρωση του α’ μέρους της ύλης. Το β’ μέρος της ύλης θα εξετάζεται μετά την ολοκλήρωσή του, ως συνέχεια της εξεταστικής περιόδου, ενώ η επαναληπτική εξέταση θα προσφέρεται και για τα δύο μέρη ανεξάρτητα και θα διεξάγεται σύμφωνα με τα ισχύοντα.  

 

Main Menu