ΦΥΕ31: Δομή και Λειτουργία του Κυττάρου

Κωδικός Θ.Ε.: ΦΥΕ31

Πιστωτικές Μονάδες ECTS:
20

Τύπος Θ.Ε.:
Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος που προσφέρεται:
Τρίτο (3ο)

Συντονιστής Θ.Ε.:
ΑΡΓΥΡΩ ΣΓΟΥΡΟΥ

Γλώσσα Διδασκαλίας:
Ελληνική

Γενική Περιγραφή της Θ.Ε.:
Ο κύριος σκοπός είναι η εισαγωγή του φοιτητή στη Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία του Κυττάρου. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση αυτής της θεματικής ενότητας, ο φοιτητής θα έχει συσσωρεύσει τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για τη κατανόηση της μοριακής βάσης της ζωής.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Οι έννοιες που παρουσιάζονται και αναλύονται στη θεματική αυτή ενότητα στηρίζονται, εν μέρει, σε γνώσεις που έχουν αποκτηθεί στην ΦΥΕ12 (Γενική και Ανόργανη Χημεία) και ΦΥΕ22 (Φυσικοχημεία), ενώ συμπληρώνονται και από γνώσεις που αποκτούνται κατά τη διάρκεια της φοίτησης στη ΘΕ του τρίτου έτους ΦΥΕ30 (Οργανική Χημεία). Η ΦΥΕ31 διαπραγματεύεται τρία θεμελιώδη γνωστικά αντικείμενα της Βιολογίας (Κυτταρική Βιολογία, Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία). Η ενοποίηση των τριών αυτών γνωστικών αντικειμένων στην ΦΥΕ31 (Δομή και Λειτουργία του Κυττάρου) απορρέει από την συνάφεια και την αλληλεπικάληψη που τα χαρακτηρίζει. Η απαρτιωμένη προσέγγιση που χρησιμοποιείται κατά τη διδασκαλία διευκολύνει στην κατανόηση των εννοιών που παρουσιάζονται στα συγγενή αυτά γνωστικά αντικείμενα και ανδεικνύει την αλληλοεξάρτησή τους. Τα κύρια θέματα που παρουσιάζονται είναι:
Κυτταρική Βιολογία
Α) Οργάνωση προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών οργανισμών
Β) Μεμβράνες και μεταφορά ουσιών
Γ) Κυτταρική σηματοδότηση και αλληλεπιδράσεις
Δ) Υποκυτταρικά οργανίδια: δομή και λειτουργίες
Ε) Πυρήνας και χρωματοσώματα
ΣΤ) Κυτταρική κίνηση
Ζ) Κυτταρικός Πολλαπλασιασμός και Αναπαραγωγή
Βιοχημεία
Α) Δομή και λειτουργία πρωτεϊνών και μακρομορίων
Β) Καταβολισμός (γλυκόλυση, κύκλος κιτρικού οξέος, οξειδωτική φωσφορυλίωση, β-οξείδωση, κύκλος ουρίας)
Γ) Αναβολισμός (γλυκονεογένεση, σύνθεση λιπαρών οξέων και αμινοξέων)
Δ) Βιοσύνθεση νουκλεΐκών οξέων και πρωτεϊνών
Ε) Ρύθμιση μεταβολισμού
Μοριακή Βιολογία
Α) Δομή νουκλεϊκών οξέων
Β) Αντιγραφή, μεταγραφή, μετάφραση
Γ) Ρύθμιση της έκφρασης της γενετικής πληροφορίας
Δ) Μεταλλάξεις, Ιοί
Ε) Τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA

Μαθησιακά αποτελέσματα:
Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ ο φοιτητής πρέπει να μπορεί να,
1. Ταξινομήσει τα μακρομοριακά σύμπλοκα που απαντώνται στα κύτταρα και να τα συνδέσει με τις λειτουργίες τους
2. Περιγράψει την δομή των προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών κυττάρων
3. Αναλύσει τη σύσταση και τις λειτουργίες των βιολογικών μεμβρανών
4. Αντιστοιχίσει τις κυτταρικές λειτουργίες με το υποκυτταρικό διαμέρισμα στις οποίες επιτελούνται
5. Αναπτύσει τους μηχανισμούς κυτταρικής επικοινωνίας και σηματοδότησης
6. Κατανοήσει τα επίπεδα οργάνωσης των πρωτεϊνικών μορίων του κυττάρου
7. Συνδέσει τη δομή των πρωτεϊνών με τη λειτουργία τους
8. Περιγράψει τα βασικά βιοχημικά μονοπάτια του καταβολισμού και να τα συνδέσει με τους μηχανισμούς παραγωγής ενέργειας στα κύτταρα.
9. Περιγράψει τους κύριους μεταβολικούς δρόμους του αναβολισμού που χρησιμοποιεί το κύτταρο για τη σύνθεση των «συστατικών του»
10. Εξηγήσει τη ροή της γενετικής πληροφορίας στα κύτταρα και να περιγράψει τους μηχανισμούς με τους οποίους αυτή επιτελείται
11. Περιγράψει τους βασικούς τρόπους που χρησιμοποιεί το κύτταρο για να ρυθμίζει την έκφραση των γονιδίων του
12. Κατανοήσει τους τρόπους δημιουργίας των μεταλλάξεων και τις επιπτώσεις τους στον οργανισμό
13. Εφαρμόσει τις θεωρητικές γνώσεις για να προβλέψει και να κατανοήσει τις εφαρμογές της γενετικής μηχανικής.

Γνωστικά αντικείμενα της Θ.Ε.:

1. Κυτταρική Βιολογία
2. Βιοχημεία
3. Μοριακή Βιολογία

Διδακτικό υλικό:
Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την Θ.Ε. είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα:
Συνιστάται εντόνως να παρακολουθήσει ο φοιτητής τη Θ.Ε. ΦΥΕ30 πρώτα από ή παράλληλα με τη Θ.Ε. ΦΥΕ31, γιατί αλλιώς θα συναντήσει δυσκολία στο μάθημα της Βιοχημείας (ΦΥΕ31/2).

Μέθοδος Διδασκαλίας:
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή έξι Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση:
 Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή στις επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70% (35% για την εξέταση του α’ μέρους και 35% για την εξέταση του β’ μέρους). Για περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό Σπουδών πιέστε εδώ!

Ενδιάμεση Εξέταση: Από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, στη Θ.Ε. δίνεται η δυνατότητα για συμμετοχή σε προαιρετική ενδιάμεση εξέταση μετά την ολοκλήρωση του α’ μέρους της ύλης. Το β’ μέρος της ύλης θα εξετάζεται μετά την ολοκλήρωσή του, ως συνέχεια της εξεταστικής περιόδου, ενώ η επαναληπτική εξέταση θα προσφέρεται και για τα δύο μέρη ανεξάρτητα και θα διεξάγεται σύμφωνα με τα ισχύοντα.  

Main Menu