ΦΥΕ42: Πλανήτης Γη

Κωδικός ΘΕ: ΦΥΕ42

Πιστωτικές Μονάδες ECTS:
20

Τύπος ΘΕ:
Επιλογής

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος που προσφέρεται:
Τέταρτο (4ο)

Συντονιστής ΘΕ:
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ

Γλώσσα Διδασκαλίας:
Ελληνική

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της ΘΕ, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να γνωρίζει:

  • Τα βασικά στοιχεία της δομής του στερεού φλοιού της Γης, τα είδη των πετρωμάτων, τους μηχανισμούς σχηματισμού τους, το μηχανισμό δημιουργίας και την ταξινόμηση των ηφαιστείων. Θα γνωρίζει επίσης τα αίτια δημιουργίας και τα βασικά χαρακτηριστικά των σεισμών καθώς και μια απλοποιημένη μεθοδολογία εκτίμησης του μεγέθους και της θέσης της εστίας τους.
  • Τη δομή και τη σύσταση των ωκεανών και του βυθού τους, τα φαινόμενα αλληλεπίδρασης ωκεανών - ατμόσφαιρας - ξηράς, τις εξισώσεις οι οποίες διέπουν την κινηματική των ωκεανών, τα ήδη των κυμάτων και τους μηχανισμούς σχηματισμού τους καθώς και τις παλίρροιες.
  • Τη γενική περιγραφή και τα χαρακτηριστικά της βιόσφαιρας, τα οικοσυστήματα και τη ροή ενέργειας και τους κύκλους της ύλης σε αυτά και τα βασικά χαρακτηριστικά, χωρικά και χρονικά, των βιοκοινοτήτων.
  • Τη δομή και τη χημική σύσταση της ατμόσφαιρας της Γης, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, τους μηχανισμούς δημιουργίας και καταστροφής του στρατοσφαιρικού όζοντος, τη δυναμική της ατμόσφαιρας. Επίσης, τα βασικά χαρακτηριστικά και μετεωρολογικά αίτια που προκαλούν την ατμοσφαιρική ρύπανση καθώς και το απλό γκαουσιανό πρότυπο εκτίμησης της διασποράς των αερίων ρύπων συναρτήσει των μετεωρολογικών συνθηκών σε μία περιοχή.
  • Τις βασικές αρχές της μαγνητοϋδροδυναμικής και της Φυσικής του Πλάσματος, τα χαρακτηριστικά του Ήλιου και του ηλιακού ανέμου, τη γήινη μαγνητόσφαιρα καθώς και τις βασικές εξισώσεις της ουράνιας μηχανικής.

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:
1. Λιθόσφαιρα
2. Υδρόσφαιρα
3. Βιόσφαιρα
4. Ατμόσφαιρα
5. Διαστημική Φυσική

Διδακτικό υλικό:
Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα:
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για τη ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας:
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή έξι Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση:
Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu