ΦΥΕ20: Γενικά Μαθηματικά ΙΙ

Κωδικός ΘΕ: ΦΥΕ20

Πιστωτικές Μονάδες ECTS:
20

Τύπος ΘΕ: 
Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος που προσφέρεται: 
Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής ΘΕ:
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας:
Ελληνική

Γενική Περιγραφή της ΘΕ:
Σκοπός αυτής της ΘΕ είναι η απόκτηση -από την πλευρά του φοιτητή - της αναγκαίας ικανότητας να κατανοήσει, ερμηνεύσει και περιγράψει βασικές έννοιες και να επιλύσει πολλά προβλήματα της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας κ.λπ. Η μαθηματική αυτή κατάρτιση είναι απαραίτητη για δύο λόγους:
(α) εξοικειώνει το φοιτητή με τα Μαθηματικά ως κοινή γλώσσα όλων των θετικών επιστημών και (β) τον καθιστά ικανό, σε ένα επόμενο στάδιο, να εφαρμόσει σωστά τις μεθόδους της Πληροφορικής σε πρακτικά προβλήματα, όπως αυτά που περιγράφονται στην παρούσα ΘΕ.
Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ικανοί να,
- Γνωρίζουν και κατανοούν τις βασικές έννοιες της Γραμμικής Άλγεβρας και των Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων.
- Να συνδυάζουν βασικές μαθηματικές έννοιες με αυτές της Γραμμικής Άλγεβρας και των Διαφορικών Εξισώσεων.
- Να λύνουν προβλήματα Γραμμικής Άλγεβρας με χρήση πινάκων, οριζουσών, γραμμικών συστημάτων, γραμμικών μετασχηματισμών και χαρακτηριστικών μεγεθών πινάκων.
- Να επιλύουν Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις πρώτης και ανώτερης τάξης καθώς και γραμμικά συστήματα διαφορικών εξισώσεων.
- Να εφαρμόζουν την Γραμμική Άλγεβρα και τις Διαφορικές Εξισώσεις στην περιγραφή και μοντελοποίηση της συμπεριφοράς φυσικών συστημάτων ή φαινομένων με μαθηματικούς όρους και εξισώσεις.

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:

1. Γραμμική Άλγεβρα
2. Διαφορικές Εξισώσεις Ι

Διδακτικό υλικό:
Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα:
ΦΥΕ10, ΦΥΕ12 και ΦΥΕ14

Μέθοδος Διδασκαλίας:
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση:
Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu