ΦΥΕ24: Κλασική Φυσική Ι

Κωδικός ΘΕ: ΦΥΕ24

Πιστωτικές Μονάδες ECTS:
20

Τύπος ΘΕ: 
Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος που προσφέρεται: 
Πρώτο (1ο)

Συντονιστής ΘΕ:
ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας:
Ελληνική

Γενική Περιγραφή της ΘΕ:
Σκοπός της ΘΕ είναι να σπουδάσει ο φοιτητής σε βάθος τις θεμελιώδεις αρχές της Κλασικής Μηχανικής, του Κλασικού Ηλεκτρομαγνητισμού και της Θερμοδυναμικής και να τις εφαρμόσει σε μελέτη φαινομένων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Η θεματική ενότητα ΦΥΕ24 περιλαμβάνει τρία μαθήματα: Κλασική Μηχανική, Θερμοδυναμική και Ηλεκτρομαγνητισμό. Και για τα τρία μαθήματα είναι απαραίτητη η γνώση παραγώγων και ολοκληρωμάτων. Επιθυμητή είναι η γνώση συνήθων διαφορικών εξισώσεων ή η ταυτόχρονη εγγραφή στη θεματική ενότητα ΦΥΕ20. Ειδικά για τον Ηλεκτρομαγνητισμό, απαραίτητη είναι η γνώση διανυσμάτων καθώς και η χρήση τους. Επιθυμητή είναι η γνώση επικαμπυλίων και επιφανειακών ολοκληρωμάτων.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, ο φοιτητής
1) Θα γνωρίζει την ομορφιά της Κλασικής Μηχανικής, ότι δηλαδή όλα τα αποτελέσματά της αποδεικνύονται από τους νόμους του Νεύτωνα.
2) Θα είναι σε θέση να μελετήσει μονοδιάστατες και τριδιάστατες κινήσεις υλικών σημείων είτε με λύση διαφορικής εξίσωσης κίνησης είτε με τη μέθοδο της ενέργειας, όταν
αυτό επιτρέπεται.
3) Θα είναι σε θέση να μελετήσει την περιστροφή στερεών σωμάτων περί σταθερό άξονα.
4) Θα είναι σε θέση να γράψει τις εξισώσεις κίνησης σημειακών μαζών σε συζευγμένους αρμονικούς ταλαντωτές (οσουσδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο σύνδεσης).
5) Θα γνωρίζει τις θεμελιώδεις έννοιες της Θερμοδυναμικής (όπως θερμότητα, έργο, εσωτερική ενέργεια, εντροπία) και θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τους νόμους της Θερμοδυναμικής για τη λύση απλών προβλημάτων.
6) Θα γνωρίζει τους τέσσερις νόμους του Ηλεκτρομαγνητισμού.
7) Θα μπορεί να υπολογίσει το ηλεκτρικό πεδίο που παράγει μια κατανομή ηλεκτρικού φορτίου και το μαγνητικό πεδίο που παράγει ένα σταθερό ηλεκτρικό ρεύμα.
8) Θα μπορεί να υπολογίσει το ηλεκτρικό πεδίο που προκαλείται από μια μεταβαλλόμενη μαγνητική ροή.
9) Θα μπορεί να υπολογίσει το μαγνητικό πεδίο που προκαλείται από μια μεταβαλλόμενη ηλεκτρική ροή.

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:

1. Μηχανική
2. Θερμοδυναμική
3. Ηλεκτρομαγνητισμός

Διδακτικό υλικό:
Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα:
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή έξι Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση:
Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu