ΦΥΕ43: Γενετική

Κωδικός ΘΕ: ΦΥΕ43

Πιστωτικές Μονάδες ECTS:
20

Τύπος ΘΕ: 
Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος που προσφέρεται:
Τρίτο (3ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας:
Ελληνική

Γενική Περιγραφή της ΘΕ:
Στόχος αυτής της ΘΕ είναι να γνωρίσει ο φοιτητής τις βασικές αρχές σε τρεις επιμέρους κλάδους της Βιολογίας: τη Γενετική, τη Φυσιολογία και την Εξέλιξη, καθώς και τη μεταξύ τους σχέση. Θα γνωρίσει τα στοιχεία της κληρονομικότητας και πώς αυτά μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά, πώς δημιουργείται η ποικιλότητα των ζωντανών οργανισμών και τους εξελικτικούς μηχανισμούς που διαμόρφωσαν τη σημερινή εικόνα τους, την προέλευση και διατήρηση της ζωής μέσω της κατανόησης της δομής, λειτουργίας και αλληλεπίδρασης των φυσιολογικών συστημάτων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας, οι φοιτητές θα να είναι σε θέση να,
1. Περιγράφουν τις βασικές αρχές της γενετικής στους προκαρυωτικούς και ευκαρυωτικούς οργανισμούς
2. Κατανοούν τη σχέση μεταξύ φαινοτύπου και γονοτύπου
3. Περιγράφουν τις βασικές αρχές της γενετικής χαρτογράφησης
4. Κατανοούν τη ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης
5. Κατανοούν τις βασικές αρχές της μεταλλαξιγένεσης
6. Κατανοούν τις βασικές αρχές της αναπτυξιακής γενετικής
7. Κατανοούν τις βασικές αρχές της γενετικής μηχανικής
8. Εξηγούν εισαγωγικές έννοιες της φυσιολογίας του ανθρώπου
9. Περιγράφουν την κυτταρική και ιστική οργάνωση του ανθρώπινου σώματος σε σχέση με τις λειτουργίες και τις αλληλεπιδράσεις των διαφορετικών κυτταρικών τύπων και ιστών.
10. Περιγράφουν τις βασικές αρχές και θεωρίες της εξέλιξης
11. Εξηγούν τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς της εξέλιξης

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:

1. Γενετική
2. Φυσιολογία
3. Εξέλιξη

Διδακτικό υλικό:
Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα:
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας:
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή έξι Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση:
Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu