ΔΤΕ60: Διοίκηση Τουρισμού και Τουριστικών Επιχειρήσεων

Κωδικός ΘΕ: ΔTE60

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 24

Τύπος της ΘΕ: Yποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, email: dstergiou[at]eap.gr

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Οι στόχοι αυτής της θεματικής ενότητας είναι,

- Να αποκτήσουν οι φοιτητές επαρκείς γνώσεις για την ιδιαίτερη φύση και τις κύριες λειτουργίες του Τουριστικού Μάνατζμεντ.
- Να γνωρίσουν οι φοιτητές την οικονομική, διαχειριστική και οργανωτική διάσταση του Μάνατζμεντ του Τουρισμού σε Ξενοδοχεία, Επιχειρήσεις Εστίασης και Αναψυχής, Πρακτορεία, Φορείς και Οργανισμούς, Επιχειρήσεις, Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού.
- Να κατανοήσουν τις διαδικασίες οργάνωσης μεγάλων αθλητικών γεγονότων και ειδικότερα των Ολυμπιακών Αγώνων με ιδιαίτερη αναφορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα.

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της Θεματικής Ενότητας, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να,

- Καθορίζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών.
- Αξιολογούν ευκαιρίες και απειλές στο επιχειρησιακό περιβάλλον.
- Αναπτύσσουν και εφαρμόζουν κατάλληλες διοικητικές στρατηγικές για διαφορετικού τύπου τουριστικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.
- Καθορίζουν το ρόλο της διοίκησης ανθρώπινων πόρων στη διαχείριση σημαντικών δεικτών απόδοσης των τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών.
- Επιλέγουν και εφαρμόζουν κατάλληλα αναλυτικά πλαίσια εργασίας και θεωρίες για την επιτυχημένη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών.
- Αναγνωρίζουν και προβλέπουν τις μεταβολές που συντελούνται στη τουριστική βιομηχανία.
- Χρησιμοποιούν κατάλληλα μοντέλα για τη διοίκηση αλλαγής και την ανάπτυξη νέων ανταγωνιστικών τουριστικών υπηρεσιών/προϊόντων.
- Εφαρμόζουν αναλυτικά πλαίσια εργασίας και θεωρίες για τη διαχείριση κρίσεων στην τουριστική βιομηχανία.
- Καθορίζουν και αναλύουν τις προϋποθέσεις για την αειφόρο διοίκηση και ανάπτυξη του τουρισμού.  
- Κατανοούν τον δυναμικά μεταβαλλόμενό ρόλο και τις υπηρεσίες των μεσαζόντων στη λειτουργία και στη δομή της τουριστικής βιομηχανίας.
- Αναλύουν το ρόλο, την οργανωτική δομή και τις υπηρεσίες των οργανισμών διοίκησης τουριστικών προορισμών.
- Κατανοούν και εφαρμόζουν τη διαδικασία προσφοροδότησης και οργάνωσης εκδηλώσεων μεγάλης κλίμακας (mega events).

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

1. Βασικές αρχές Τουριστικού Μάνατζμεντ
2. Το Μάνατζμεντ στον Τουρισμό
3. Οργάνωση και Διοίκηση φορέων Τουρισμού
4. Οργάνωση και Διοίκηση Ξενοδοχείων
5. Οργάνωση και Διοίκηση Πρακτορείων
6. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής
7. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ! 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.  Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Χρήσιμες συνδέσεις:

Discussion papers
Links
Συνέδρια/Σεμινάρια/Εκδηλώσεις

Main Menu