ΤΡΑ50: Τραπεζικό Περιβάλλον

Κωδικός ΘΕ: ΤΡΑ50

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της ΘΕ: Yποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Συντονιστής ΘΕ: Θεόδωρος Συριόπουλος

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι Οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν το Πρόγραμμα θα είναι σε θέση να γνωρίζουν,

- την οικονομική σημασία, την έννοια και τα είδη του χρήματος, την ποσότητα και αξία του σύγχρονου χρήματος καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση και την προσφορά χρήματος,
- τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος τόσο σε μια κλειστή όσο και σε μια ανοικτή οικονομία,
- το διεθνές, ευρωπαϊκό κοινοτικό και ελληνικό δίκαιο που διέπει αφενός μεν τη λειτουργία και εποπτεία των τραπεζών, αφετέρου δε το νομισματικό σύστημα

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να,

1. Eξηγούν το ρόλο και την έννοια του χρήματος σε μια οικονομία, καθώς και να περιγράφουν λεπτομερώς τα είδη του χρήματος.
2. Αναφέρουν και αναλύουν τους βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης και προσφοράς χρήματος σε μια σύγχρονη οικονομία.
3. Αξιολογούν και να συγκρίνουν κριτικά τις εγχώριες και διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου και τη διαμεσολάβηση στις αγορές αυτές.
4. Αναπτύσσουν με σαφήνεια και να συζητούν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο έλεγχος και η εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των πιστωτικών ιδρυμάτων.
5. Αναλύουν τα δομικά χαρακτηριστικά του χρηματοοικονομικού συστήματος καθώς και τα μέσα άσκησης της νομισματικής πολιτικής.
6. Διακρίνουν τη σημασία του ισοζυγίου πληρωμών για την οικονομία μιας χώρας και το πως επηρεάζει την εγχώρια νομισματική διαδικασία.
7. Συζητούν την ύπαρξη εναλλακτικών συστημάτων συναλλαγματικών ισοτιμιών και πως αυτά επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα στην άσκηση της νομισματικής πολιτικής.
8. Παρουσιάζουν το έργο της επιτροπής της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία.
9. Επεξηγούν το θεσμικό πλαίσιο για την ενιαία τραπεζική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10. Διευκρινίσουν την θεμελιώδη σημασία του χρήματος και της χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης σε μια οικονομία.
11. Συζητούν την δομή, λειτουργία και την διαχρονικά αυξανόμενη σημασία των παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων και των αγορών τους.
12. Περιγράφουν την δομή, λειτουργία και διαχρονική εξέλιξη των Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών.
13. Καθορίσουν την σημασία της καμπύλης απόδοσης και τις σχετικές θεωρίες για την χρονική διάρθρωση των επιτοκίων.
14. Επεξηγούν τις μορφές και είδη κινδύνων στους οποίους εκτίθενται τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθώς και τους τρόπους για την ελαχιστοποίησή τους.
15. Εξηγήσουν τις μορφές διεθνούς επέκτασης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και να αξιολογούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

α) Νομισματική θεωρία και πολιτική
β) Το χρηματοπιστωτικό σύστημα
γ) Τραπεζικό και νομισματικό δίκαιο

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Χρήσιμες συνδέσεις:

Discussion papers
Links
Συνέδρια/Σεμινάρια/Εκδηλώσεις

Main Menu