ΤΡΑ51 Τραπεζική Διοίκηση

Κωδικός ΘΕ: ΤΡΑ51

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της ΘΕ: Yποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι να βοηθήσει τον φοιτητή να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο βασικές έννοιες και τεχνικές χρηματοοικονομικής διοίκησης, διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και στρατηγικές ανάπτυξης εφαρμόζονται στη διοίκηση των τραπεζών.

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να,

1. Αξιολογούν διάφορα επενδυτικά σχέδια υπό συνθήκες βεβαιότητας και υπό συνθήκες κινδύνου.
2. Εκτιμούν τις αναμενόμενες ταμειακές ροές ενός επενδυτικού προγράμματος και να υπολογίσουν το κόστος κεφαλαίου μιας επιχείρησης.
3. Χρησιμοποιούν, ερμηνεύουν και αξιολογούν τις σημαντικότερες μεθόδους αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων.
4. Εξετάζουν την κεφαλαιακή διάρθρωση μιας επιχείρησης και να κρίνουν εάν αυτή επηρεάζει τις προτιμήσεις των επενδυτών και επομένως την τιμή της μετοχής (stock price) της εταιρίας.
5. Ερμηνεύουν τη μερισματική πολιτική που ακολουθεί μια επιχείρηση και να εξετάζουν εάν αυτή επηρεάζει τις προτιμήσεις των επενδυτών και επομένως την τιμή της μετοχής της εταιρίας.
6. Διακρίνουν τις διαφορετικές μορφές μίσθωσης (leasing) και πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) και να αναγνωρίζουν τα διαφορετικά χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους.
7. Εφαρμόσουν στην πράξη τις δύο βασικές υποστηρικτικές λειτουργίες τις διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, δηλαδή την ανάλυση και περιγραφή των θέσεων εργασίας και τον προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού.
8. Διακρίνουν τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται για την στελέχωση των επιχειρήσεων και οργανισμών με ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και τις θεωρητικές προσεγγίσεις που ορίζουν τις συγκεκριμένες πρακτικές.
9. Διευκρινίσουν πώς η αξιολόγηση και η εκπαίδευση/ανάπτυξη των εργαζομένων στοχεύουν στη βελτίωση της διοίκησης και της απόδοσης μιας επιχείρησης.
10. Περιγράφουν τα διάφορα είδη συστημάτων αμοιβών που χρησιμοποιούνται σήμερα στην πράξη.
11. Αναλύουν τις λογιστικές καταστάσεις των τραπεζών και να αξιολογούν την κερδοφορία, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα του χαρτοφυλακίου των πιστωτικών ιδρυμάτων.
12. Προτείνουν την διαχείριση ενεργητικού - παθητικού που θα πρέπει να κάνει ένα πιστωτικό ίδρυμα, σε εκτιμούμενες μεταβολές των επιτοκίων.
13. Προτείνουν την χορήγηση ή μη ενός δανείου από ένα πιστωτικό ίδρυμα, καθώς και τους όρους της χορήγησης.
14. Κρίνουν εάν συμφέρει η προσέγγιση της εγχώριας κεφαλαιαγοράς για δάνεια και επενδύσεις ή η προσέγγιση αγορών άλλων νομισμάτων με παράλληλη κάλυψη του συναλλαγματικού κινδύνου.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

α) Χρηματοοικονομική διοίκηση
β) Διοίκηση ανθρώπινων πόρων
γ) Στρατηγικές τραπεζικής ανάπτυξης

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Χρήσιμες συνδέσεις:
Discussion papers
Links
Συνέδρια/Σεμινάρια/Εκδηλώσεις

Main Menu