ΤΡΑ60 Μέσα Τραπεζικής Εργασίας

 

Κωδικός ΘΕ: ΤΡΑ60

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της ΘΕ: Yποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) και Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι να βοηθήσει τον φοιτητή να κατανοήσει τον ρόλο που παίζει σήμερα η πληροφορική στον τραπεζικό χώρο και επιπλέον να προσφέρει τις γνώσεις που είναι απαραίτητες σε όσους εργάζονται ή πρόκειται να εργασθούν σε λογιστήρια και οικονομικές υπηρεσίες τραπεζών για να είναι σε θέση να επιτελέσουν με επιτυχία το έργο τους

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να,
1. Κατανοούν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο των τραπεζών
2. Αντλούν πληρέστερη πληροφόρηση από τη λογιστική συναλλάγματος
3. Εμβαθύνουν στο περιεχόμενο και τη χρήση των χρηματοοικονομικών μέσων.
4. Κατανοούν σε βάθος και να προτείνουν βελτιώσεις στο σύστημα χορηγήσεων των τραπεζών.
5. Εμβαθύνουν με μεγάλη λεπτομέρεια στα θέματα των καταθέσεων, την έννοια και το λογιστικό χειρισμό των καταθέσεων, των ρέπος και των ομολογιακών δανείων.
6. Συλλέγουν και να παρουσιάζουν στατιστικά δεδομένα.
7. Χρησιμοποιούν τις πιθανότητες και τις κατανομές πιθανοτήτων.
8. Κατανοούν σε βάθος την κανονική κατανομή, κατανομές δειγματοληψίας και διαστήματα εμπιστοσύνης.
9. Πραγματοποιούν έλεγχο των υποθέσεων
10. Πραγματοποιούν απλή γραμμική παλινδρόμηση και συσχέτιση, καθώς και πολλαπλή παλινδρόμηση.
11. Αναλύουν τις αρχές λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων των τραπεζών.
12. Χρησιμοποιούν την τεχνολογία των βάσεων δεδομένων.
13. Διακρίνουν τα κατάλληλα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και να τα προσαρμόζουν στο εκάστοτε τραπεζικό περιβάλλον.
14. Προσαρμόζουν τα συστήματα πληρωμών και κάλυψης πληροφοριακών αναγκών ανά κατηγορία πελατών
15. Αξιολογούν τα βασικά συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιούνται στης ελληνικές τράπεζες και να προτείνουν εξειδικευμένες λειτουργίες αυτών ανά τραπεζική δραστηριότητα.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ (έως το 2017-18):
α) Τραπεζική Λογιστική
β) Τραπεζική Πληροφορική

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ (από το 2018-19):

1. Χρηματοοικονομική &Τραπεζική Λογιστική

2. Τραπεζική Πληροφορική

3. Ειδικές Τραπεζικές Ποσοτικές Μέθοδοι

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Χρήσιμες συνδέσεις:
Discussion papers
Links
Συνέδρια/Σεμινάρια/Εκδηλώσεις

 

Main Menu