ΠΛΗ22: Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ

Κωδικός ΘΕ: ΠΛΗ22

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος ΘΕ: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος που προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Συντονιστής ΘΕ: ΔΕΝΑΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική Περιγραφή της ΘΕ: Ο σκοπός της ΘΕ είναι να γνωρίσει ο φοιτητής τις διαφορετικές τεχνικές δικτύωσης των υπολογιστών, καθώς και τα μέσα και τους τρόπους επικοινωνίας και μετάδοσης της πληροφορίας. Ο φοιτητής θα γνωρίσει αρχικά τα φυσικά μέσα μετάδοσης και τις μεθόδους μετάδοσης του σήματος μέσα από αυτά (Τόμος Β: Ψηφιακές Επικοινωνίες). Στη συνέχεια, θα εισαχθεί στις έννοιες των δικτύων των υπολογιστών, στα πρωτόκολλα και στις αρχιτεκτονικές τους (Τόμος Γ: Δίκτυα Υπολογιστών Ι). Τέλος, θα ασχοληθεί σε βάθος με τη θεωρία της πληροφορίας και της κωδικοποίησής της, θέματα απαραίτητα για την αποδοτική και ασφαλή μετάδοση δεδομένων (Τόμος Α: Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίησης).

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

A) Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίησης
- Κατανόηση των εννοιών της πληροφορίας, του μέτρου της πληροφορίας και Shannon και της εντροπίας
- Υπολογισμός της εντροπίας και του ποσού της πληροφορίας τυχαίων γεγονότων και μεταβλητών.
- Δημιουργία άμεσων κωδίκων
- Μοντελοποίηση διαφόρων τύπων διακριτών πηγών και εφαρμογή αλγορίθμων κωδικοποίησης συμβόλων πηγής συμπεριλαμβανομένου και του βέλτιστου κώδικα μιας πηγής.
- Υπολογισμός της εντροπίας μια πηγής καθώς και τον πλεονασμό της πηγής αυτής (με ή χωρίς μνήμη)
- Μέτρηση της χωρητικότητας ενός καναλιού επικοινωνίας (με ή χωρίς θόρυβο).
- Επιλογή μεταξύ διαφόρων μοντέλων διακριτών καναλιών
- Επεξήγηση της διαδικασίας ανίχνευσης και διόρθωσης λαθών σε ένα κανάλι
- Χρήση γραμμικών αλγορίθμων κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης και δημιουργίας των αντίστοιχων κωδίκων
- Εκτίμηση της απόδοσης ενός κώδικα λαθών καθώς και της δυνατότητάς του διόρθωσης.
B) Ψηφιακές Επικοινωνίες
- Κατανόηση της έννοιας των διακριτών σημάτων, μετασχηματισμών Fourier, σχημάτων αναλογικής και ψηφιακής διαμόρφωσης και δειγματοληψίας συνεχούς σήματος.
- Έλεγχος περιοδικότητας ενός σήματος και υπολογισμός της περιόδου του.
- Χρήση μετασχηματισμών Fourier για την εύρεση των συχνοτήτων ενός σήματος.
- Εφαρμογή μεθόδων διαμόρφωσης για την μεταφορά σήματος βασικής ζώνης σε άλλη ζώνης συχνοτήτων.
- Υπολογισμός εύρους ζώνης διαμορφωμένου σήματος.
- Χρήση φίλτρων για την αποκοπή ή διέλευση συγκεκριμένης ζώνης συχνοτήτων.
- Εφαρμογή θεωρήματος Nyqvist για την εύρεση της ελάχιστης συχνότητας δειγματοληψίας
- Μετατροπή αναλογικού σήματος σε ψηφιακό.
Γ) Δίκτυα Υπολογιστών Ι
- Κατανόηση της έννοιας των επιπέδων ΙΡ και OSI και οι λειτουργίες του κάθε επιπέδου.
- Διάκριση μεταξύ δικτύων μεταγωγής κυκλώματος και μεταγωγής πακέτων και των αντίστοιχων πρωτοκόλλων τους.
- Διάκριση μεταξύ των διαφορετικών τύπων δικτύων π.χ. Τοπικά Δίκτυα, Δίκτυα Ευρείας Περιοχής καθώς και των αντίστοιχων τεχνολογιών υλοποίησης π.χ. Ethernet, Token Ring, 802.11 κλπ.
- Εφαρμογή του αλγορίθμου κυκλικού πλεονασμού
- Κατανόηση των διαφόρων πρωτοκόλλων πλαισίωσης και τον τρόπο λειτουργίας του συγχρονισμού μεταξύ πομπού και δέκτη.
- Επεξήγηση λειτουργίας των βασικών πρωτοκόλλων επανεκπομπής, ABP, Go-Back-N, και Selective Repeat.
- Υπολογισμός της απόδοσης και του ρυθμού ροής των πρωτοκόλλων επανεκπομπής και σύγκριση μεταξύ των.
- Κατανόηση της αρχιτεκτονικής και των λειτουργιών των αντίστοιχων πρωτοκόλλων 4 χαρακτηριστικών τοπικών δικτύων (Ethernet 802.3, 802.5, FDDI και 802.11)
- Υπολογισμός και σύγκριση της απόδοσης των τεσσάρων τοπικών δικτύων.
- Διάκριση και εκτίμηση τριών μηχανισμών ελέγχου προσπέλασης του φυσικού μέσου.

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:

1. Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίησης
2. Ψηφιακές Επικοινωνίες
3. Δίκτυα Υπολογιστών Ι

Διδακτικό υλικό:
Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα:
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για τη ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση:
Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Χρήσιμες Συνδέσεις: Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε τον επίσημο δικτυακό τόπο για τη Θεματική Ενότητα «Βασικά ζητήματα Δικτύων Η/Υ» http://p-comp.di.uoa.gr/eap/index.html.

Main Menu