ΠΛΗ47: Κατανεμημένα Συστήματα Λογισμικού

Κωδικός ΘΕ: ΠΛΗ47

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος ΘΕ:
Επιλογής

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος που προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας:
Ελληνική

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:

1. Κατανεμημένα ΣυστήματΑ
2. Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ
3. Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετά την ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΠΛΗ47 ο/η φοιτητής/ήτρια θα μπορεί:

 -    να αναλύει τον τρόπο λειτουργίας κατανεμημένων συστημάτων

-     να χρησιμοποιεί τεχνολογίες Μεγάλων Δεδομένων (Big Data) για την επίλυση προβλημάτων

-     να αναλύει τον τρόπο λειτουργίας μία κατανεμημένης εφαρμογής

-     να σχεδιάζει και να υλοποιεί παράλληλες εφαρμογές σε Java χρησιμοποιώντας νήματα

-     να σχεδιάζει και να υλοποιεί κατανεμημένες εφαρμογές χρησιμοποιώντας τεχνικές επικοινωνίας διεργασιών σε γλώσσα Java

-     να σχεδιάζει και να υλοποιεί κατανεμημένες εφαρμογές χρησιμοποιώντας το μοντέλο MapReduce σε γλώσσα Java, σε περιβάλλον Hadoop

-     να σχεδιάζει και να υλοποιεί κατανεμημένες εφαρμογές χρησιμοποιώντας τη μηχανή Spark και τη γλώσσα Scala

-    να αναλύει τον τρόπο λειτουργίας σύγχρονων λειτουργικών συστημάτων και συστημάτων βάσεων δεδομένων


Διδακτικό υλικό:
Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα:
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για τη ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας:
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση:
Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος τωνέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu