ΠΛΗ12: Μαθηματικά για Πληροφορική Ι

Εκτύπωση

Κωδικός ΘΕ: ΠΛΗ12

Πιστωτικές Μονάδες ECTS:
20

Τύπος ΘΕ:
Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Υποβάθρου (Υ)

Έτος που προσφέρεται:
Πρώτο (1ο)

Συντονιστής ΘΕ:
ΠΑΥΛΟΣ ΤΖΕΡΜΙΑΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας:
Ελληνική

Γενική
Περιγραφή της ΘΕ: Ο στόχος αυτής της ΘΕ είναι η απόκτηση από την πλευρά του φοιτητή της αναγκαίας ικανότητας να κατανοήσει, ερμηνεύσει και περιγράψει βασικές έννοιες και να επιλύσει πολλά προβλήματα της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας κ.λπ. Η μαθηματική αυτή κατάρτιση είναι απαραίτητη για δύο λόγους: (α) εξοικειώνει το φοιτητή με τα Μαθηματικά ως κοινή γλώσσα όλων των θετικών επιστημών και (β) τον καθιστά ικανό, σε ένα επόμενο στάδιο, να εφαρμόσει σωστά τις μεθόδους της Πληροφορικής σε πρακτικά προβλήματα, όπως αυτά που περιγράφονται στην παρούσα ΘΕ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Με τη επιτυχή συμπλήρωση του συγκεκριμένου μαθήματος,
1. Οι φοιτητές θα διευρύνουν τη γνώση του στις τρεις περιοχές των ανώτερων Μαθηματικών οι οποίες συνθέτουν το πρόγραμμα σπουδών του συγκεκριμένου μαθήματος. Οι φοιτητές θα μπορούν να κατανοούν βασικές αρχές και θεωρήματα της Γραμμικής Άλγεβρας, της Ανάλυσης συναρτήσεων μίας μεταβλητής και της Θεωρίας Πιθανοτήτων.
2. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις απαραίτητες εκείνες δεξιότητες ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τα εργαλεία των ανώτερων Μαθηματικών προκειμένου να αναπτύξουν κριτική και αναλυτική σκέψη στην επίλυση προβλημάτων.
3. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές θα κατανοούν και θα εκτιμούν τα λογικά βήματα των Μαθηματικών και ιδιαίτερα το ρόλο τους στην κατασκευή αποδείξεων και λύσεων σε διάφορα προβλήματα.
Τελικά , οι φοιτητές θα μπορούν να συνθέτουν και να εφαρμόζουν τις ιδέες και τις μεθόδους που περιγράφονται στο πρόγραμμα σπουδών ώστε να λύνουν διαθεματικά προβλήματα και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε εφαρμογές των Μαθηματικών, ιδιαίτερα δε αυτές που σχετίζονται με την Πληροφορική

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:
1. Γραμμική Άλγεβρα
2. Λογισμός μιας μεταβλητής
3. Στοιχεία Υπολογιστικών Γλωσσών (Matlab, Mathematica κ.λπ.) και Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής

Διδακτικό υλικό:
Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα:
Για την παρακολούθηση της ΠΛΗ12 απαιτείται η ταυτόχρονη παρακολούθηση ή ολοκλήρωση της ΠΛΗ10.

Μέθοδος Διδασκαλίας:
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή έξι Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση:
 Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος τωνέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Στη Θ.Ε. διεξάγεται ενδιάμεση εξέταση. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Εμβόλιμη (ενδιάμεση) εξέταση στη Θ.Ε. ΠΛΗ12: Πιέστε εδώ.