ΠΛΗ24: Σχεδιασμός Λογισμικού

Κωδικός ΘΕ: ΠΛΗ24

Πιστωτικές Μονάδες ECTS:
20

Τύπος ΘΕ:
Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος που προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Συντονιστής ΘΕ:
ΦΙΤΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας:
Ελληνική

Μαθησιακά Αποτελέσματα:


Τόμος Α: Μεταγλωττιστές
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα μπορεί:
- Να εξηγήσει τι είναι ο μεταγλωττιστής και ο διερμηνευτής και να περιγράψει τα στάδια λειτουργίας αυτών
- Να χρησιμοποιεί κανονικές εκφράσεις και αυτόματα για λεκτική ανάλυση
- Να χρησιμοποιεί γραμματικές χωρίς συμφραζόμενα και δένδρα ανίχνευσης για συντακτική ανάλυση
- Να εφαρμόζει τεχνικές για top-down και bottom-up ανίχνευση
- Να εφαρμόσει τεχνικές επεξεργασίας μιας γραμματικής ώστε αυτή να είναι κατάλληλη για recursive-descend και LL(1) ανίχνευση
- Να υλοποιήσει λεκτικό και συντακτικό αναλυτή χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Java
- Να σχεδιάζει και να χειρίζεται ένα πίνακα συμβόλων
- Να εξηγήσει και να κατασκευάσει συντακτικά κατευθυνόμενα μεταφραστικά σχήματα
- Να περιγράψει αναπαραστάσεις ενδιάμεσου κώδικα και μηχανισμούς βελτίωσης αυτού
- Να περιγράψει τις αρχές δημιουργίας τελικού κώδικα

Τόμος Β: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ – Αντικειμενοστρεφής Ανάλυση και Σχεδίαση
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα μπορεί:
- Να περιγράψει και να εξηγήσει τις βασικές έννοιες της αντικειμενοστρεφούς τεχνολογίας λογισμικού (λογισμικό, εργαλεία, διαδικασίες, μεθοδολογίες, κύκλος ζωής κλπ)
- Να γνωρίζει σε βάθος την αντικειμενοστρεφή μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού ICONIX και δευτερευόντως την Unified Process, καθώς και τις φάσεις, τις επαναλήψεις και τις δραστηριότητες που αυτές περιλαμβάνουν.
- Να αναπτύξει εφαρμόζοντας την μεθοδολογία ICONIX ένα ολοκληρωμένο αντικειμενοστρεφές σύστημα λογισμικού υλοποιώντας τις δραστηριότητες που αυτή περιλαμβάνει
- Να υλοποιήσει τις δραστηριότητες της Ανάλυσης εφαρμόζοντας την UML
- Να σχεδιάσει περιπτώσεις χρήσης και τα αντίστοιχα διαγράμματα
- Να σχεδιάσει το μοντέλο περιοχής προβλήματος
- Να υλοποιήσει τις δραστηριότητες της Σχεδίασης
- Να σχεδιάσει διαγράμματα ευρωστίας, ακολουθίας, κλάσεων, καταστάσεων, συστατικών λογισμικού, πακέτων λογισμικού και διάταξης
- Να υλοποιήσει τις δραστηριότητες της Κωδικοποίησης με κάποια αντικειμενοστρεφή γλώσσα προγραμματισμμού
- Να προβεί σε έλεγχο της ποιότητας (σύζευξη, συνοχή, κλπ) του συστήματος
- Να ετοιμάσει τα απαραίτητα έγγραφα τεκμηρίωσης

Τόμος Γ: Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ – Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα μπορεί:
- Να περιγράψει και να εξηγήσει τις βασικές έννοιες του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού (κλάση, αντικείμενο, στιγμιότυπο, σχέση κληρονομικότητας, σχέση συνάθροισης κλπ)
- Να περιγράψει τη σύνταξη βασικών δομών και τελεστών της γλώσσας προγραμματισμού Java
- Να υλοποιήσει κλάσεις, αντικείμενα, μεθόδους και σχέσεις χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Java
- Να υλοποιήσει απόκρυψη, υπερ-κάλυψη και πολυμορφισμό
- Να υλοποιήσει μικρής και μεσαίας κλίμακας αντικειμενοστρεφή προγράμματα χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Java
- Να υλοποιήσει σύνδεση με αρχεία και Βάσεις Δεδομένων χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Java
- Να υλοποιήσει μηχανισμούς χειρισμού εξαιρέσεων χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Java
- Να υλοποιήσει πολύ-νηματικές εφαρμογές χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Java
- Να υλοποιήσει γραφικά περιβάλλοντα και applets χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Java

Παράλληλα Κείμενα: Προγραμματισμός Έργων Πληροφορικής-Αντικειμενοστρεφείς Μεθοδολογίες
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα μπορεί:
- Να περιγράψει και να εξηγήσει τις βασικές έννοιες της διαχείρισης έργων πληροφορικής (έργο, φάσεις διαχείρισης, οργανωτικές δομές, αντικείμενο εργασιών,  χρονοπρογραμματισμός, κτλ.).
- Να διακρίνει τους εναλλακτικούς τρόπους οργάνωσης ενός έργου πληροφορικής όσο και των ανθρώπων που θα εκτελέσουν τα έργα αυτά.
- Να περιγράψει τις διαδικασίες σχεδιασμού έργων και να τις χρησιμοποιήσει για την κατασκευή ενός δικτύου δραστηριοτήτων.
- Να σχεδιάσει και να καταρτίσει το χρονοδιάγραμμα ενός έργου πληροφορικής με το διάγραμμα Gantt.
- Να καταστρώσει τη χρονική ανάλυση ενός δικτύου δραστηριοτήτων με τις μεθόδους CPM, PERT.
- Να εκτιμήσει την απαιτούμενη προσπάθεια ενός έργου πληροφορικής με τη μέθοδο Use Case Points.
- Να διαχειριστεί και να εξισορροπήσει τους πόρους ενός έργου πληροφορικής.
- Να περιγράψει και να εφαρμόσει τεχνικές εκτίμησης κόστους για να εκτιμήσει το κόστος ενός έργου πληροφορικής.
- Να περιγράψει και να εξηγήσει τις βασικές αρχές της ποιότητας λογισμικού και να χρησιμοποιήσει μετρικές ποιότητας για την μέτρηση της ποιότητας ενός λογισμικού.
- Να περιγράψει την έννοια του κινδύνου στην ανάπτυξη λογισμικού, και να  προβλέψει-αντιμετωπίσει τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν σε ένα έργο πληροφορικής.

Γενική Περιγραφή της ΘΕ: Ο σκοπός της θεματικής ενότητας είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές έννοιες, εργαλεία και διαδικασίες που σχετίζονται με τη Σχεδίαση Λογισμικού. Επιμέρους στόχοι είναι να γνωρίσουν έννοιες σχετικές με μεταγλωττιστές και διερμηνευτές, να μπορέσουν να κατασκευάσουν βασικά τμήματα ενός μεταγλωττιστή, να εξοικειωθούν με την αντικειμενοστραφή τεχνολογία και ανάλυση λογισμικού, να εισαχθούν στις βασικές έννοιες των εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού, να εκτεθούν στις βασικές έννοιες της διοίκησης σχηματισμών λογισμικού και της διασφάλισης ποιότητας λογισμικού και να μυηθούν στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό μαθαίνοντας παράλληλα τη γλώσσα προγραμματισμού Java.

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:

1. Μεταγλωττιστές
2. Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ
3. Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ - Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

Διδακτικό υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ. είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα:
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για τη ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας:
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση:
Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu