ΠΛΗ23: Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία

Κωδικός ΘΕ: ΠΛΗ23

Πιστωτικές Μονάδες ECTS:
20

Τύπος ΘΕ:
Κατ' επιλογήν υποχρεωτική αντί των ΠΛΗ40 ή ΠΛΗ42

Χαρακτηρισμός ΘΕ:
Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος που προσφέρεται:
Τέταρτο (4ο)

Συντονιστής ΘΕ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΩΡΟΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας:
Ελληνική

Γενική Περιγραφή της ΘΕ:
Κύριος σκοπός της ΘΕ είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές εννοιολογικές και τεχνολογικές εκδοχές των υπηρεσιών τηλεματικής και διαδικτύων, καθώς και η ενίσχυση του προβληματισμού αναφορικά με τις ψυχοκοινωνιολογικές προεκτάσεις των παραπάνω υπηρεσιών. Απώτερος στόχος του εγχειρήματος είναι η συγκρότηση πυρήνων ευαισθητοποιημένων και κριτικών πολιτών στον κυβερνοχώρο, η ανάδυση και ανάδειξη του εύρους των διαθέσιμων τεχνολογικών επιλογών και η τοποθέτηση αυτών στα πλαίσια των προτεινόμενων κυρίαρχων αλλά και εναλλακτικών κοινωνικών, ιστορικών και οικονομικών εκδοχών για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Η προοπτική αυτή στοχεύει να κερδίσει ακόμη και όσους αντιστέκονται στην κυριαρχία της πληροφορικής και στις προοπτικές της, μέσα από κριτικές θεωρήσεις των διαδρομών και επιτευγμάτων της τελευταίας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας, οι φοιτητές θα μπορούν να,
- Εξηγούν και παρουσιάζουν τις βασικές αρχές των σύγχρονων δικτύων και υπηρεσιών τηλεματικής.
- Αναλύουν και σχεδιάζουν ασύρματα και κινητά (GSM, UMTS κ.α.) δίκτυα.
- Εξηγούν τα σχήματα διευθυνσιοδότησης του Internet.
- Διακρίνουν τους αλγόριθμους δρομολόγησης και τα πρωτόκολλα του Internet.
- Συσχετίζουν τις υπηρεσίες τηλεματικής με κατανεμημένη αντικειμενοστραφή τεχνολογία και αρχιτεκτονική προσανατολισμένη προς τις υπηρεσίες.
- Συζητούν την αρχιτεκτονική του Παγκόσμιου Ιστού (WWW).
- Συνθέτουν μεθόδους του πρωτοκόλλου HTTP.
- Δημιουργούν απλές ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας HTML και CSS.
- Κατασκευάζουν δυναμικές εφαρμογές του Παγκόσμιου Ιστού εισάγοντας σενάρια από την πλευρά του πελάτη (JavaScript) και από την πλευρά του εξυπηρετητή (PHP) σε HTML κώδικα.
- Ολοκληρώνουν σενάρια από την πλευρά του εξυπηρετητή (PHP) με Βάσεις Δεδομένων (MySQL).
- Σχεδιάζουν την περιγραφή δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό με XML.
- Μετασχηματίζουν XML περιγραφές με χρήση XSL.
- Μετρούν και αξιολογούν την απόδοση του Internet και του Παγκόσμιου Ιστού.
- Αναλύουν τις τεχνικές προσωρινής αποθήκευσης (caching) και διαμεσολάβησης (proxy) στον Παγκόσμιο Ιστό.
- Εξηγούν τους μηχανισμούς αναζήτησης και ασφάλειας στον Παγκόσμιο Ιστό.
- Συζητούν την αυξανόμενη και διαφοροποιούμενη κοινωνική επίδραση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:

1. Τηλεματική
2. Διαδίκτυα - Ιστός (Web)
3. Υπολογιστές και Κοινωνία, Information society

Διδακτικό υλικό:
Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα:
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για τη ΘΕ 

Μέθοδος Διδασκαλίας:
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Χρήσιμες Συνδέσεις:
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε τον επίσημο δικτυακό τόπο για τη Θεματική Ενότητα "Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία" (ΠΛΗ23): http://edu.eap.gr/pli/pli23.

Main Menu