ΠΛΗ35: Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών

Κωδικός ΘΕ: ΠΛΗ35

Πιστωτικές Μονάδες ECTS:
20

Τύπος ΘΕ:
Επιλογής

Χαρακτηρισμός ΘΕ:
Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος που προσφέρεται:
Τέταρτο (4ο)

Γλώσσα Διδασκαλίας:
Ελληνική

Συντονιστής ΘΕ:
ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Ασφάλεια Υπολογιστών
Με τη επιτυχή ολοκλήρωση του συγκεκριμένου μαθήματος, οι φοιτητές,
- Θα γνωρίζουν την βασική ορολογία της επιστημονικής αυτής περιοχής
- Θα γνωρίζουν τα βασικά θέματα Ασφάλειας Λειτουργικών Συστημάτων
- Θα μπορούν να αναπτύξουν και να διαχειριστούν τεχνικές ελέγχου προσπέλασης
- Θα μπορούν να προστατεύσουν ένα πληροφοριακό σύστημα από ιομορφικό λογισμικό
- Θα κατανοούν και εφαρμόζουν μεθόδους αποτίμησης επικινδυνότητας
- Θα γνωρίζουν βασικά νομικά θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων
- Θα μπορούν να αναπτύξουν το Σχέδιο Ασφάλειας ενός Πληροφοριακού Συστήματος

Ασφάλεια Δικτύων
Με τη επιτυχή ολοκλήρωση του συγκεκριμένου μαθήματος, οι φοιτητές,
- Θα γνωρίζουν την βασική ορολογία της επιστημονικής αυτής περιοχής
- Θα κατανοούν την αρχιτεκτονική ασφάλειας δικτύων OSI
- Θα μπορούν να διαχειρίζονται ζητήματα ασφάλειας στο Διαδίκτυο
- Θα γνωρίζουν πώς να εφαρμόσουν τεχνικές ασφάλεια στο επίπεδο εφαρμογής
- Θα μπορούν να διαχειριστούν επιλεγμένα συστήματα ασφάλειας εφαρμογών
- Θα γνωρίζουν βασικά νομικά θέματα προστασίας απόρρητου επικοινωνιών

Κρυπτογραφία
Με τη επιτυχή ολοκλήρωση του συγκεκριμένου μαθήματος, οι φοιτητές,
- Θα γνωρίζουν την βασική ορολογία της επιστημονικής αυτής περιοχής
- Θα γνωρίζουν το βασικό μαθηματικό υπόβαθρο της Κρυπτογραφίας
- Θα γνωρίζουν δυνατότητες και περιορισμούς των σύγχρονων κρυπτοσυστημάτων
- Θα μπορούν να διαχειρίζονται ένα κρυπτοσύστημα
- Θα μπορούν να αξιοποιήσουν τις ψηφιακές υπογραφές
- Θα γνωρίζουν βασικά νομικά θέματα χρήσης εφαρμογών Κρυπτογραφίας 

Γνωστικά Αντικείμενα:

1. Ασφάλεια Υπολογιστών
2. Ασφάλεια Δικτύων   
3. Κρυπτογραφία       

Διδακτικό υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα:
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για τη ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας:
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση:
Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu