ΠΛΗ36: Σύγχρονα Δίκτυα και Υπηρεσίες

Κωδικός ΘΕ: ΠΛΗ36

Πιστωτικές Μονάδες ECTS:
20

Τύπος ΘΕ:
Επιλογής

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος που προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Συντονιστής ΘΕ:
ΚΟΡΜΕΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας:
Ελληνική

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Η ΠΛΗ36 προσφέρει, τόσο βασική, όσο και προηγμένη γνώση δικτύων και υπηρεσιών σχετική με τρεις βασικούς άξονες:
Ο πρώτος άξονας επικεντρώνεται στο καθαρό δικτυακό κομμάτι, όπως αυτό απεικονίζεται μέσω των πρωτοκόλλων IP και TCP. Σ' αυτό το πλαίσιο, η προσφερόμενη γνώση καλύπτει το Ethernet και τις δομικές αρχές λειτουργίας, την διασύνδεση δικτύων με μεταγωγείς και δρομολογητές, την ανάλυση του IP πακέτου, τις βασικές έννοιες της κατάτμησης και της διευθυνσιοδότησης, τα πρωτόκολλα IPv6 και IPsec, τις διαδικασίες και του βασικούς αλγορίθμους δρομολόγησης (όπως Bellman-Ford και Dijkstra), την ενδο-τομειακή (RIP και OSPF) και την δια-τομειακή δρομολόγηση (BGP).
Ο δεύτερος άξονας αφορά θέματα σχετικά με τον σχεδιασμό δικτύων με εκκίνηση τους τύπους των δικτύων, τις βασικές αρχιτεκτονικές και τα αντίστοιχα εργαλεία σχεδιασμού σχετικά με ανάλυση απωλειών και καθυστέρησης, τα μοντέλα M/M/, Μ/G/1, και Erlang, τους βασικούς αλγορίθμους γράφων, της γεφύρωσης, του ελαχίστου δένδρου επικάλυψης, του συντομότερου μονοπατιού, και του επιμερισμού της χωρητικότητας των συνδέσεων σε ροές.
Ο τρίτος άξονας επεκτείνει την γνώση πέρα από τα δίκτυα IP σε άλλου τύπου δίκτυα και υπηρεσίες, με έμφαση στα φωτονικά, τα ασύρματα, τα κινητά και τα δορυφορικά δίκτυα. Επιπρόσθετα, καλύπτει ευρύτερα θέματα σχετικά με τα περιβάλλοντα ανάπτυξης δικτύων και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
Οι παραπάνω τρεις άξονες συνοδεύονται με πρακτική εξάσκηση σε κατάλληλα εργαλεία ανοιχτού κώδικα που συμπληρώνουν την θεωρητική γνώση.

Γνωστικά Αντικέιμενα:

1. Δίκτυα υπολογιστών ΙΙ (πρωτόκολλα,πρότυπα,Interfaces)      
2. Νέες κατευθύνσεις δικτύων και υπηρεσιών (mobile,photοnic)  
3. Ζητήματα σχεδίασης δικτύων 

Διδακτικό υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για τη ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας:
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση:
Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu