ΠΛΗ36: Σύγχρονα Δίκτυα και Υπηρεσίες

Εκτύπωση

Κωδικός ΘΕ: ΠΛΗ36

Πιστωτικές Μονάδες ECTS:
20

Τύπος ΘΕ:
Επιλογής

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος που προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Συντονιστής ΘΕ:
ΚΟΡΜΕΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας:
Ελληνική

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του γνωστικού αντικειμένου των γενικών γνώσεων δικτύων, οι φοιτητές:

- Θα γνωρίζουν τα πρωτόκολλα δικτύων και επικοινωνίας IP και TCP.
- Θα γνωρίζουν τα δίκτυα Ethernet και τις δομικές αρχές λειτουργίας, τη διασύνδεση δικτύων με μεταγωγείς και δρομολογητές.
- Θα μπορούν να αναλύσουν το IP πακέτο.
- Θα μπορούν να αναλύσουν τις έννοιες της κατάτμησης και της διευθυνσιοδότησης.
- Θα κατανοούν τα πρωτόκολλα IPv6 και IPsec.
- Θα γνωρίζουν τις διαδικασίες και του βασικούς αλγορίθμους δρομολόγησης (όπως Bellman-Ford και Dijkstra), την ενδο-τομειακή (RIP και OSPF) και την δια-τομειακή δρομολόγηση (BGP).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του γνωστικού αντικειμένου του σχεδιασμού δικτύων, οι φοιτητές:

- Θα γνωρίζουν τους τύπους των δικτύων, τις βασικές αρχιτεκτονικές και τα αντίστοιχα εργαλεία σχεδιασμού.
- Θα μπορούν να κάνουν ανάλυση απωλειών και καθυστέρησης.
- Θα γνωρίζουν τα μοντέλα M/M/, Μ/G/1, και Erlang.
- Θα κατανοούν τους βασικούς αλγορίθμους γράφων, της γεφύρωσης, του ελαχίστου δένδρου επικάλυψης, του συντομότερου μονοπατιού, και του επιμερισμού της χωρητικότητας των συνδέσεων σε ροές.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του γνωστικού αντικειμένου του δικτύων άλλων τύπων οι φοιτητές:

- Θα γνωρίζουν τα φωτονικά, τα ασύρματα, τα κινητά και τα δορυφορικά δίκτυα.
- Θα κατανοούν ευρύτερα θέματα σχετικά με τα περιβάλλοντα ανάπτυξης δικτύων και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Επιπλέον οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της ενασχόλησης με τη ΘΕ αποκτήσουν δεξιότητες χειρισμού κατάλληλων εργαλείων ανοιχτού κώδικα που θα συμπληρώνουν την θεωρητική γνώση.


Γνωστικά Αντικέιμενα:

1. Δίκτυα υπολογιστών ΙΙ (πρωτόκολλα,πρότυπα,Interfaces)      
2. Νέες κατευθύνσεις δικτύων και υπηρεσιών (mobile,photοnic)  
3. Ζητήματα σχεδίασης δικτύων 

Διδακτικό υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για τη ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας:
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση:
Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!