ΠΛΗ37: Πληροφορική & Εκπαίδευση

Κωδικός ΘΕ: ΠΛΗ37

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος ΘΕ: Επιλογής

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος που προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΨΥΧΑΡΗΣ  ΣΑΡΑΝΤΟΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική Περιγραφή της ΘΕ: Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η μελέτη των ζητημάτων ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση. Τα βασικά σημεία στα οποία εστιάζει η ύλη της θεματικής ενότητας είναι: η διδασκαλία με τη βοήθεια υπολογιστή, οι θεωρίες μάθησης, το εκπαιδευτικό λογισμικό, τα ανοικτά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, η θέση της πληροφορικής στην εκπαίδευση, η διδακτική της πληροφορικής, ο προγραμματισμός ως αντικείμενο εκπαίδευσης, η σχεδίαση εκπαιδευτικού λογισμικού, τα μοντέλα και τα εργαλεία ανάπτυξης, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού, η πρωτοτυποποίηση και ο ποιοτικός έλεγχος.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
ΤΟΜΟΣ 1: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
α) Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του πρώτου τόμου, οι φοιτητές θα γνωρίζουν:
- τη θέση της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση ως γνωστικό αντικείμενο και ως εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης (μοντέλα και θεωρητικές προσεγγίσεις)
- τη θέση της Πληροφορικής στην ελληνική Εκπαίδευση (προγράμματα σπουδών, διδακτικές προσεγγίσεις)
- τις βασικές έννοιες που συγκροτούν το γνωστικό πεδίο της Διδακτικής της Πληροφορικής
- το ρόλο της προγραμματιστικής δραστηριότητας ως αντικείμενο εκπαίδευσης
- ειδικά θέματα διδακτικής της πληροφορικής και ιδιαίτερα του δομημένου και του οντοκεντρικού προγραμματισμού
β) Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του πρώτου τόμου, οι φοιτητές θα κατανοούν:
- το ρόλο της πληροφορικής ως γνωστικό αντικείμενο στην εκπαίδευση
- τις βασικές διδακτικές προσεγγίσεις της Πληροφορικής καθώς και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε όλες τις βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης
γ) Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του πρώτου τόμου, οι φοιτητές θα μπορούν:
- να σχεδιάζουν διδακτικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικά σενάρια για τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου της Πληροφορικής
- να χρησιμοποιούν κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισμικά στη διδασκαλία της Πληροφορικής
- να εφαρμόζουν και να αξιολογούν διδακτικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικά σενάρια για τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου της Πληροφορικής

ΤΟΜΟΣ 2: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

α) Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του δευτέρου τόμου, οι φοιτητές θα γνωρίζουν:
- τις προσεγγίσεις και τα θεωρητικά μοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση
- την εξέλιξη της θέσης της Πληροφορικής και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση
- τα διάφορα είδη εκπαιδευτικού λογισμικού
- τις κατηγορίες των εκπαιδευτικών λογισμικών και των υπολογιστικών περιβαλλόντων υποστήριξης διδασκαλίας και μάθησης
- τις θεωρίες μάθησης και τις διδακτικές στρατηγικές με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση (συμπεριφορισμός, εποικοδομισμός, κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση)
- βασικές αρχές επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης χρήστη – υπολογιστή
- βασικές αρχές σχεδίασης και αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού
β) Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του δευτέρου τόμου, οι φοιτητές θα κατανοούν:
- την έννοια του εκπαιδευτικού λογισμικού και τη χρησιμότητά του στην εκπαιδευτική πράξη
- την έννοια του ανοικτού υπολογιστικού περιβάλλοντος και τη χρησιμότητά του στη διδασκαλία και τη μάθηση
- βασικά ζητήματα σχεδίασης και αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού
γ) Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του δευτέρου τόμου, οι φοιτητές θα μπορούν:
- να χρησιμοποιούν κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισμικά στη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
- να χρησιμοποιούν περιβάλλοντα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη διδασκαλία και τη μάθηση
- να κρίνουν αποτελεσματικά τις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση
- να σχεδιάζουν διδακτικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικά σενάρια για τη διδασκαλία και τη μάθηση σε όλο το εύρος του προγράμματος σπουδών
- να σχεδιάζουν διδακτικές δραστηριότητες με τη χρήση περιβαλλόντων e-learning

ΤΟΜΟΣ 3: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
α) Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του τρίτου τόμου, οι φοιτητές θα γνωρίζουν:
- τις αρχές διδακτικής σχεδίασης εκπαιδευτικού λογισμικού
- τις αρχές σχεδίασης οθόνης, διεπαφής, πλοήγησης, περιεχομένου και αλληλεπίδρασης
- τα μοντέλα ανάπτυξης εκπαιδευτικών λογισμικών
- τα εργαλεία ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού
- θέματα ψηφιοποίησης ήχου, εικόνας και βίντεο
- θέματα τεκμηρίωσης εκπαιδευτικού λογισμικού
- τις αρχές αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού
- τις αρχές της διδακτικής αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού
- τις αρχές της τεχνολογικής αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού
- τις αρχές ποιοτικού ελέγχου και εξασφάλισης ποιότητας εκπαιδευτικού λογισμικού
β) Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του τρίτου τόμου, οι φοιτητές θα κατανοούν:
- τη σημασία της σχεδίασης εκπαιδευτικού λογισμικού
- τη σημασία της αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού
- τη σημασία ποιοτικού ελέγχου και εξασφάλισης ποιότητας εκπαιδευτικού λογισμικού
γ) Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του τρίτου τόμου, οι φοιτητές θα μπορούν:
- να σχεδιάζουν πολυμεσικό υλικό για εκπαιδευτική χρήση
- να σχεδιάζουν εφαρμογές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση εργαλείων e-learning
- να σχεδιάζουν απλά εκπαιδευτικά λογισμικά
- να αναπτύσσουν εφαρμογές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τη διδασκαλία της πληροφορικής
- να αξιολογούν εκπαιδευτικά λογισμικά
- να αξιολογούν περιβάλλοντα e-learning
- να αξιολογούν περιβάλλοντα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
- να χρησιμοποιούν ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία αξιολόγησης εκπαιδευτικών λογισμικών

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:

1. Διδακτική της Πληροφορικής
2. Πληροφορική και Εκπαίδευση
3. Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Διδακτικό υλικό:
Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για τη ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας:
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση:
Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu