ΠΛΗ40: Πρακτική Εξάσκηση σε θέματα Λογισμικού


Κωδικός ΘΕ: ΠΛΗ40

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος ΘΕ: Κατ' επιλογήν υποχρεωτική αντί των ΠΛΗ23 ή ΠΛΗ42

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ)

Έτος που προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΛΥΓΕΡΟΥΔΗΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική Περιγραφή: Η ΘΕ ΠΛΗ40, όπως αυτή υλοποιείται κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, περιλαμβάνει την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας (Π.Ε.) με την οποία θα επιλύεται, σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο ένα ή περισσότερα προβλήματα που εντάσσονται στις επιστήμες και τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Συνεπώς, η ΠΛΗ40, στα πλαίσια της Π.Ε., παρέχει την ευκαιρία για σύνθεση και αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών. Η επιστημονική ευθύνη εκπόνησης της Π.Ε. ανατίθεται σε τριμελή Επιτροπή Κρίσης (ΕΚ), το ένα μέλος της οποίας έχει την ευθύνη της επίβλεψης και υποστήριξης του φοιτητή (Επιβλέπων), σύμφωνα με την επικρατούσα δεοντολογία και πρακτική στην επιστήμη της Πληροφορικής και τηρώντας τις αρχές της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Ολοκληρώνοντας την ΠΛΗ40 οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
1. αναλύσουν ένα σύνθετο πρόβλημα εντοπίζοντας τις βασικές γνώσεις και εργαλεία που απαιτεί η επίλυσή του.
2. σχεδιάσουν τις δραστηριότητες που οδηγούν στην επίλυση του προβλήματος, εντοπίζοντας και υιοθετώντας διεθνώς αποδεκτές πρακτικές και συνθέτοντας γνώσεις και δεξιότητες από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.
3. πραγματοποιήσουν, αξιολογήσουν και βελτιώσουν τη λύση του προβλήματος.
4. υιοθετήσουν και εφαρμόσουν μια δομημένη, αρθρωτή και επαναληπτική μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων.
5. συνεργαστούν ομαλά με τον Επιβλέποντα ή την ερευνητική του ομάδα και την ΕΚ, επιδεικνύοντας υπευθυνότητα και αναπτύσσοντας δεξιότητες επικοινωνίας.
6. συγγράψουν μία περιεκτική διατριβή, στην οποία θα αναλύονται το πρόβλημα, η μεθοδολογία και το αποτέλεσμα της εργασίας τους.
7. υποστηρίξουν δημόσια την εργασία τους ενώπιον κοινού, απαντώντας σε όσες ερωτήσεις τεθούν σε σχέση με την εργασία τους.

Για την υλοποίηση της εργασίας προτείνεται να υιοθετηθεί μια μεθοδολογία σύμφωνα με την οποία η εκπόνηση της Τ.Ε. διαιρείται σε τέσσερις φάσεις: Σύλληψη, Επεξεργασία, Ανάπτυξη, Μετάβαση. Στο τέλος κάθε φάσης, ο φοιτητής οφείλει να υποβάλει στην ΕΚ μια γραπτή εργασία, η οποία αξιολογείται από τον Επιβλέποντα.

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ: 

1. Μεταγλωττιστές
2. Λειτουργικά Συστήματα
3. Βάσεις Δεδομένων

Διδακτικό υλικό:
Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα: Η επιλογή της ΘΕ ΠΛΗ40 επιτρέπεται μόνο, εφόσον ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει σε προηγούμενα έτη ή θα ολοκληρώσει στο τρέχον έτος (ταυτόχρονα με αυτή) τουλάχιστον 11 άλλες ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας:
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.


Αξιολόγηση:
Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Κανονισμός λειτουργίας Θ.Ε. ΠΛΗ40

Main Menu