ΠΛΗ44: Σήματα και Επεξεργασία Εικόνας

Εκτύπωση


Κωδικός ΘΕ: ΠΛΗ44 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS:
20

Τύπος ΘΕ:
Επιλογής

Χαρακτηρισμός ΘΕ:
Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος που προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Συντονιστής ΘΕ:


Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική Περιγραφή της ΘΕ:
Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η εισαγωγή του / της φοιτητή/-τριας στα σήματα και στην επεξεργασία τους. Το πεδίο των σημάτων και των συστημάτων αποτελεί πλέον ένα ενιαίο σύνολο βασικών και θεμελιωδών γνώσεων για ένα ευρύ φάσμα περιοχών που σχετίζονται με την παραγωγή, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη μετάδοση της πληροφορίας. Στον Τόμο Α παρουσιάζουμε τις βασικές έννοιες των σημάτων και των συστημάτων, καθώς και τα βασικά μαθηματικά εργαλεία (μετασχηματισμούς Fourier και Laplace). Στον Τόμο Β ασχολούμαστε αποκλειστικά με την ψηφιακή επεξεργασία σήματος και εικόνας. Γνωρίζουμε τον διακριτό μετασχηματισμό Fourier και τον μετασχηματισμό-z ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε στη σχεδίαση ψηφιακών φίλτρων. Τέλος, εισάγουμε τις βασικές έννοιες της ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας. Στον Τόμο Γ συνεχίζουμε με την ψηφιακή επεξεργασία εικόνας, εστιάζοντας την προσοχή μας στη βελτίωση, κατάτμηση και περιγραφή της, καθώς και στα συστήματα.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ ο φοιτητής θα είναι σε θέση:

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:
1. Σήματα & Συστήματα
2. Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων & Σημάτων
3. Ανάλυση Εικόνας & Αναγνώριση Προτύπων

Διδακτικό υλικό:
Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για τη ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας:
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση:
Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!