ΠΛΗ11: Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού

Κωδικός ΘΕ: ΠΛΗ11

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος ΘΕ: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος που προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΒΙΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική Περιγραφή της ΘΕ: Κύριος σκοπός της ΘΕ είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές την Πληροφορική ως μια εφαρμοσμένη επιστήμη της μηχανικής, η οποία παρέχει ένα σύνολο τεκμηριωμένων αρχών, μεθοδολογιών και τεχνικών, με τη βοήθεια των οποίων μπορεί κανείς να αναπτύξει ποιοτικά προϊόντα λογισμικού. Οι φοιτητές θα εκπαιδευθούν αρχικά στις βασικές αρχές και έννοιες της Τεχνολογίας Λογισμικού, πριν μελετήσουν ειδικότερα ζητήματα και περιοχές εφαρμογής των μεθοδολογιών που αυτή περιλαμβάνει. Δύο πολύ σημαντικές και διαδεδομένες περιοχές εφαρμογής της Πληροφορικής είναι τα Λειτουργικά Συστήματα και οι Βάσεις Δεδομένων. Ακόμη, οι φοιτητές θα μελετήσουν τεχνικές αξιολόγησης της πολυπλοκότητας και πρακτικής εφαρμογής των αλγορίθμων επίλυσης προβλημάτων με τη χρήση υπολογιστή. Εκτός από τη μετάδοση γνώσεων και την απόκτηση δεξιοτήτων εφαρμογής των μεθοδολογιών της Τεχνολογίας Λογισμικού, η Θ.Ε. στοχεύει στην υιοθέτηση εκ μέρους των φοιτητών θετικής στάσης σχετικά με την εφαρμογή στην ανάπτυξη λογισμικού διαδεδομένων αρχών και μεθοδολογιών. Ο απώτερος στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας του λογισμικού, η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και η ικανοποίηση των αναγκών για τις οποίες αναπτύχθηκε το σύστημα λογισμικού

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ I
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα μπορεί:
- Να περιγράψει και να εξηγήσει τις βασικές έννοιες της τεχνολογίας λογισμικού (λογισμικό, εργαλεία, διαδικασίες, μεθοδολογίες, κύκλος ζωής κλπ).
- Να αναγνωρίσει τη θεμελιώδη σημασία των βασικών αρχών της τεχνολογίας λογισμικού στην ανάπτυξη ποιοτικού λογισμικού και εφαρμογών.
- Να περιγράψει τις διαφορετικές φάσεις από τις οποίες διέρχεται μία εφαρμογή λογισμικού καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά των σημαντικότερων μοντέλων κύκλου ζωής λογισμικού.
- Να διακρίνει τις απαιτήσεις μίας εφαρμογής λογισμικού και να χρησιμοποιήσει τις αρχές της δομημένης ανάλυσης για την περιγραφή τους.
- Να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τα γνωστότερα διαγραμματικά μοντέλα παράστασης λογισμικού (διαγράμματα ροής δεδομένων, διαγράμματα μετάβασης καταστάσεων κλπ) για την ανάλυση των απαιτήσεων μίας εφαρμογής.
- Να σχεδιάσει μία εφαρμογή λογισμικού με βάση τις αρχές της δομημένης σχεδίασης (αρχιτεκτονική σχεδίαση, σχεδίαση διαπροσωπειών, λεπτομερής σχεδίαση μονάδων κλπ).
- Να εξηγήσει και να εφαρμόσει κατά την κωδικοποίηση μίας εφαρμογής λογισμικού τις κατάλληλες τεχνικές αποφυγής σφαλμάτων για την παραγωγή ποιοτικού πηγαίου κώδικα χωρίς σφάλματα.
- Να περιγράψει τα διαφορετικά στάδια και να εξηγήσει τις διαφορετικές στρατηγικές που ακολουθούνται για τον έλεγχο μονάδων και συστημάτων λογισμικού.
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα μπορεί:
- Να περιγράψει τις βασικές έννοιες και μοντέλα των βάσεων δεδομένων καθώς και τις βασικές διαφορές μεταξύ μίας βάσης δεδομένων και ενός συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων.
- Να αναγνωρίσει τη θεμελιώδη ανάγκη χρήσης της τεχνολογίας των βάσεων δεδομένων σε κάθε είδους εφαρμογή που απαιτεί αποδοτική οργάνωση και διαχείριση μεγάλου όγκου συσχετιζόμενων μεταξύ τους δεδομένων.
- Να εξηγήσει τους διαφορετικούς τρόπους οργάνωσης και προσπέλασης δεδομένων (πεδία, εγγραφές, ευρετήρια, δέντρα κ.α.) στα σύγχρονα συστήματα βάσεων δεδομένων.
- Να διακρίνει τα διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης και σχεδιασμού μιας βάσης δεδομένων (εννοιολογικό, λογικό και φυσικό επίπεδο).
- Να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά το μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων για τον εννοιολογικό σχεδιασμό μίας βάσης δεδομένων.
- Να ολοκληρώσει το σχεδιασμό μίας βάσης δεδομένων στο λογικό επίπεδο με χρήση του σχεσιακού μοντέλου, ως άμεση συνέχεια του αρχικού εννοιολογικού σχεδιασμού.
- Να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά θεωρητικές γλώσσες ερωτήσεων (π.χ. σχεσιακή άλγεβρα) για την ανάκτηση δεδομένων από μία σχεσιακή βάση δεδομένων.
- Να υλοποιήσει μία βάση δεδομένων σε ένα σύγχρονο σχεσιακό σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων και να εφαρμόσει στην πράξη γνωστά πρότυπα γλωσσών ερωτήσεων (π.χ. SQL) για τον αποδοτική οργάνωση, διαχείριση, και ανάκτηση δεδομένων από αυτήν.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ I
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα μπορεί:
- Να περιγράψει τις βασικές λειτουργίες ενός λειτουργικού συστήματος.
- Να αναγνωρίσει το θεμελιώδη ρόλο των λειτουργικών συστημάτων στην απόδοση των σύγχρονων εφαρμογών και συστημάτων, μέσω των αυξημένων δυνατοτήτων ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλαπλών διεργασιών και ταυτόχρονης εξυπηρέτησης πολλαπλών χρηστών που αυτά προσφέρουν.
- Να περιγράψει τους διαφορετικούς τρόπους χρονοδρομολόγησης διεργασιών στην κεντρική μονάδα επεξεργασίας ενός υπολογιστικού συστήματος και να εξηγήσει τις διαφορές τους και τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα του καθενός.
- Να εξηγήσει το πρόβλημα του αμοιβαίου αποκλεισμού και να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τους βασικούς μηχανισμούς συγχρονισμού και επικοινωνίας διεργασιών (σημαφόρους κ.α.) ενός πολυδιαδικασιακού λειτουργικού συστήματος.
- Να περιγράψει τον τρόπο λειτουργίας και να διακρίνει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διαφορετικών μεθόδων οργάνωσης και διαχείρισης της κύριας μνήμης ενός υπολογιστικού συστήματος.
- Να γενικεύσει τη χρήση των βασικών μεθόδων οργάνωσης μνήμης (σελιδοποίηση, τμηματοποίηση) σε πιο σύνθετα υβριδικά συστήματα μνήμης όπως αυτά χρησιμοποιούνται πλέον στα σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα.
- Να εξηγήσει τον τρόπο λειτουργίας της οργάνωσης της ιδεατής μνήμης και να διακρίνει τους διαφορετικούς αλγόριθμους αντικατάστασης σελίδων που ακολουθούνται στα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα.
- Να επιλύσει πρακτικά προβλήματα και ασκήσεις που αφορούν στις ανωτέρω βασικές έννοιες και μηχανισμούς ενός σύγχρονου λειτουργικού συστήματος (διαχείριση διεργασιών, χρονοδρομολόγηση κεντρικής μονάδας επεξεργασίας, συγχρονισμός και επικοινωνία διεργασιών, διαχείριση κύριας μνήμης, οργάνωση ιδεατής μνήμης).

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:

α)Τεχνολογία Λογισμικού Ι
β) Λειτουργικά Συστήματα Ι
γ) Βάσεις Δεδομένων

Διδακτικό υλικό:
Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα:
Για την παρακολούθηση της ΠΛΗ11 απαιτείται η ταυτόχρονη παρακολούθηση ή ολοκλήρωση της ΠΛΗ10.

Μέθοδος Διδασκαλίας:
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση:
Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος τωνέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Χρήσιμες Συνδέσεις:
Για περισσότερες πληροφορίες ,μπορείτε να επισκεφτείτε τον επίσημο δικτυακό τόπο για τη Θεματική Ενότητα "Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού": http://class.eap.gr/pli11.

Main Menu