ΔΙΑ61: Διαχείριση Αερίων Ρύπων


Κωδικός ΘΕ:
ΔΙΑ61

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος ΘΕ: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος / 2ο έτος

Συντονιστής ΘΕ: ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΣΣΩΜΕΝΟΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική Περιγραφή της ΘΕ: Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η Εκπαίδευση:
- Στον καθορισμό των πηγών και των χαρακτηριστικών των ατμοσφαιρικών ρύπων.
- Στις τεχνολογίες ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
- Στις τεχνολογίες επεξεργασίας αερίων ρύπων και απορρύπανσης αερίων.
- Στις αναλυτικές μεθόδους προσδιορισμού αερίων ρύπων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση αυτής της σειράς  μαθημάτων οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να,
-έχουν ξεκαθαρίσει την εικόνα των κύριων πηγών ατμοσφαιρικής ρύπανσης (βιομηχανικών και αστικών) και τους ρυπαντές οι οποίοι απελευθερώνονται στην  χώρα τους καθώς και από ευρύτερες περιοχές
-έχουν πληροφορηθεί για το πνεύμα των νόμων , το περιεχόμενο και την μελλοντική εξέλιξη (τάση) των νόμων που αναφέρονται τόσο στις εκπομπές όσο και στην ποιότητα του αέρα.
- είναι ικανοί να κατανοήσουν τις αρχές σχεδιασμού των συστημάτων κατακράτησης τόσο των αερίων όσο και των σωματιδιακών ρυπαντών
-είναι ικανοί να εκτιμήσουν και κατά περίπτωση να προτείνουν/επιλέξουν μια τεχνολογία για την επίλυση ενός προβλήματος ατμοσφαιρικής ρύπανσης από μια σημειακή (βιομηχανική) πηγή.
-είναι ικανοί να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν βασικές αρχές της ατμοσφαιρικής δειγματοληψίας και μέτρησης τόσο των αερίων όσο και των σωματιδιακών ρυπαντών.
-είναι ικανοί να εκτιμήσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρυπαντών σε όρους επικινδυνότητας για την ανθρώπινη υγεία και δεικτών ποιότητας αέρα.

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:
1. Aτμοσφαιρικοί ρύποι και τεχνολογία ελέγχου της εκπομπής τους

Διδακτικό υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu