ΔΙΑ51: Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Κωδικός ΘΕ: ΔΙΑ51

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος ΘΕ: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος / 2ο έτος

Συντονιστής ΘΕ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΜΙΛΗΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική Περιγραφή της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι η απόκτηση ολοκληρωμένων γνώσεων όλων των θεμάτων που αφορούν στη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Αυτό περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και των εναλλακτικών τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βέλτιστη δυνατή διαχείριση των στερεών αποβλήτων, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Η θεματική ενότητα εξετάζει τα απόβλητα διακρίνοντάς τα σε τρεις κατηγορίες: (α) μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, (β) επικίνδυνα απόβλητα και (γ) γεωργικά απόβλητα. Οι πρώτες δύο κατηγορίες αφορούν τόσο στα αστικά όσο και τα βιομηχανικά απόβλητα ανάλογα με την επικινδυνότητά τους. Οι τεχνολογίες περιγράφονται και αξιολογούνται τόσο από πλευράς τεχνικής και οικονομικής εφικτότητας όσο και από πλευράς περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ολοκληρώνοντας αυτή τη Θεματική Ενότητα, θα είστε σε θέση  να προτείνετε και να αξιολογήσετε εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης στερεών αποβλήτων ανεξάρτητα από την προέλευσή τους.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με τη θεματική αυτή ενότητα οι φοιτητές αποκτούν μία ολοκληρωμένη εικόνα των θεμάτων που αφορούν στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Συγκεκριμένα είναι σε θέση,

- Να προσδιορίσουν τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των στερεών αποβλήτων που παράγονται από οικισμούς αλλά και παραγωγικές δραστηριότητες όπως η γεωργία και η μεταλλευτική δραστηριότητα
- Να γνωρίζουν την κείμενη νομοθεσία, αλλά και τον τρόπο διαμόρφωσής της και τις τάσεις της
- Να σχεδιάζουν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός συστήματος συλλογής απορριμμάτων
- Να σχεδιάζουν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός συστήματος ανακύκλωσης
- Να σχεδιάζουν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
- Να εκτιμούν τις οικονομικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους εναλλακτικών συστημάτων επεξεργασίας απορριμμάτων (μηχανικός διαχωρισμός,  θερμικές μέθοδοι με έμφαση στην καύση, βιολογικές μέθοδοι όπως η κομποστοποίηση και η αναερόβια χώνευση) και να συγκρίνουν εναλλακτικά διαχειριστικά σενάρια που βασίζονται σε αυτές τις τεχνολογίες
- Να εκτιμούν θέματα διαχείρισης οικοδομικών και μεταλλευτικών αποβλήτων
- Να εκτιμούν θέματα διαχείρισης ειδικών αποβλήτων (λάστιχα αυτοκινήτων, λαμπτήρες, λάδια, μπαταρίες κλπ.)
- Να εκτιμούν τα χαρακτηριστικά που καθιστούν ένα απόβλητο επικίνδυνο (π.χ. αντιδρασιμότητα, διαβρωτικότητα, εκρηκτικότητα, τοξικότητα, ραδιενέργεια κλπ)
- Να προτείνουν μεθόδους διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων (π.χ. σταθεροποίηση/στερεοποίηση)
- Να προτείνουν μεθόδους αποκατάστασης ρυπασμένων εδαφών
- Να προτείνουν μεθόδους διαχείρισης των αγροτικών και κτηνοτροφικών στερεών αποβλήτων
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δυνατότητα αξιοποίησης των στερών αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας και χρήσιμων υλικών

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:

1. Οικιακά και άλλα μη επικίνδυνα απόβλητα
2. Επικίνδυνα απόβλητα
3. Γεωργικά απόβλητα

Διδακτικό υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu