ΔΙΑ50: Φυσικό Περιβάλλον και Ρύπανση

Κωδικός ΘΕ: ΔΙΑ50

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος ΘΕ: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος 

Συντονιστής ΘΕ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική Περιγραφή της ΘΕ: Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η Εκπαίδευση στην κατανόηση των φυσικών, χημικών, βιολογικών και γεωλογικών διεργασιών, που πραγματοποιούνται στο χερσαίο, θαλάσσιο και ατμοσφαιρικό περιβάλλον σε συνδυασμό με την παρουσία ρύπων, στην εκτίμηση της ποιότητας του περιβάλλοντος και  των περιβαλλοντικών συνθηκών και στον καθορισμό των επιπτώσεων από τη διάθεση των αποβλήτων στο περιβάλλον.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Στο τέλος της θεματικής ενότητας ΔΙΑ 50 ο φοιτητής θα μπορεί να εμβαθύνει, 

- στην κατανόηση των  φυσικών, χημικών, βιολογικών και γεωλογικών διεργασιών  που πραγματοποιούνται στο χερσαίο ,θαλάσσιο και ατμοσφαιρικό περιβάλλον σε συνδυασμό με την παρουσία ρύπων .
- στην εκτίμηση της ποιότητας του περιβάλλοντος και  των περιβαλλοντικών συνθηκών.
- στον καθορισμό των επιπτώσεων από τη διάθεση των αποβλήτων στο περιβάλλον.
Στο τέλος της θεματικής ενότητας ΔΙΑ 50 ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες,
-Ικανότητα να συγκεντρώνει βιβλιογραφία και να συγγράφει επιστημονικές εργασίες.
-Ικανότητα να εφαρμόζει αυτή τη γνώση και να αξιολογεί φυσικά περιβάλλοντα σε ότι αφορά την ποιότητά τους.
-Ικανότητα να κατανοεί τα περιβαλλοντικά προβλήματα.
-Ικανότητα να υιοθετεί και να εφαρμόζει μεθοδολογία στη λύση περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:
1. Το χερσαίο περιβάλλον ως αποδέκτης αποβλήτων
2. Το θαλάσσιο περιβάλλον ως αποδέκτης αποβλήτων
3. Η ατμόσφαιρα ως αποδέκτης αποβλήτων
4. Διάθεση αποβλήτων και οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον

Διδακτικό υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Χρήσιμες Συνδέσεις:

Main Menu