ΚΠΠ61: Περιβαλλοντική Κατάλυση

Κωδικός ΘΕ: ΚΠΠ61

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος ΘΕ: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος

Συντονιστής ΘΕ: ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας ΚΠΠ61 προσδοκάται ότι οι φοιτητές θα μπορούν να,
- Περιγράφουν τον σχηματισμό των κύριων ρύπων που εκπέμπονται από κινητές και στατικές πηγές (CO2, NOx, SO2, VOCs, N2O) και να εξηγούν την αναγκαιότητα ελέγχου της εκπομπής τους αναφέροντας τις δυσμενείς επιπτώσεις αυτών των ρύπων στο περιβάλλον.
- Αναφέρουν τις κύριες καταλυτικές και μη καταλυτικές μεθόδους πρωτογενούς ή δευτερογενούς ελέγχου της εκπομπής αυτών των ρύπων, και να περιγράφουν την λειτουργία τους.
- Προτείνουν καθιερωμένους (state of the Art) ή υποψήφιους καταλύτες για τις καταλυτικές μεθόδους ελέγχου της εκπομπής ρύπων, και να αιτιολογήσουν την επιλογή τους βασιζόμενοι στις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο καταλύτης για δοσμένη μέθοδο ελέγχου, ρύπο και πηγή εκπομπής.
- Αναφέρουν υπάρχουσες αλλά και υποσχόμενες εφαρμογές της καταλυτικής καύσης τόσο για τον πρωτογενή όσο και για τον δευτερογενή έλεγχο των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων όπως τα οξείδια του αζώτου (NOx) και οι οργανικές πτητικές ενώσεις (VOCs).
- Περιγράφουν την επίδραση των χλωροφθορανθράκων (CFCs) στο στρατοσφαιρικό όζον και στην κλιματική αλλαγή και να αναφέρουν καταλυτικές και μη καταλυτικές διεργασίες καταστροφής ή αξιοποίησης των αποθεμάτων CFCs.
- Ορίζουν βασικές έννοιες στο πεδίο της φωτοκατάλυσης και να περιγράφουν φωτοκαταλυτικές διεργασίες για την επεξεργασία υγρών λυμάτων και πόσιμου νερού.
- Αναφέρουν τα βασικά σημεία της λειτουργίας ενός διυλιστηρίου καθώς και τα κύρια προϊόντα του.
- Περιγράφουν την χημεία, τις συνθήκες και τις απαιτήσεις από τους καταλύτες στις κύριες καταλυτικές διεργασίες ενός διυλιστηρίου (αναμόρφωση, ισομερείωση, καταλυτική πυρόλυση και υδρογονοπεξεργασία).
- Περιγράφουν την παραγωγή των κυριότερων βιοκαυσίμων και να συζητούν για τον ρόλο τους στην προστασία του περιβάλλοντος.
- Εξηγούν την αναγκαιότητα εισαγωγής του υδρογόνου στο ενεργειακό ισοζύγιο του πλανήτη μας και να αναφέρουν τα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν.
- Περιγράφουν την χημεία, τις συνθήκες και τις απαιτήσεις από τους καταλύτες στις διεργασίες παραγωγής υδρογόνου από υδρογονάνθρακες (αναμόρφωση με ατμό ή με CO2, καταλυτική μερική οξείδωση και αυτόθερμη αναμόρφωση).
- Περιγράφουν τις διεργασίες παραγωγής υδρογόνου οι οποίες βασίζονται στην ηλεκτρολυτική, θερμοχημική, ή φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού.
- Παρουσιάζουν με επιχειρήματα και συγκεκριμένα παραδείγματα τον σημαντικό ρόλο της κατάλυσης (ετερογενούς και φωτοκατάλυσης) στην προστασία του περιβάλλοντος.

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:
1. Καταλυτικές Διεργασίες Αντιρρύπανσης
2. Καταλυτική Παραγωγή Καυσίμων Φιλικών προς το Περιβάλλον

Διδακτικό υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu