ΚΠΠ60: Ρύπανση - Ενέργεια και Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης

Κωδικός ΘΕ: ΚΠΠ60

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος ΘΕ: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος

Συντονιστής ΘΕ: ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική Περιγραφή της ΘΕ: Σκοπός αυτής της θεματικής ενότητας είναι η εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα που σχετίζονται με το ανθρωπογενές περιβάλλον, τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, των υδάτων και του εδάφους, την παραγωγή και κατανάλωση της ενέργειας, τη διαχείριση υγρών αποβλήτων και το σχεδιασμό μονάδων επεξεργασίας αστικών λυμάτων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της θεματικής ενότητας, ο φοιτητής θα πρέπει,
- Να μπορεί να περιγράψει το ενεργειακό πρόβλημα και να γνωρίζει τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση συμβατικών, ανανεώσιμων και εναλλακτικών πηγών ενέργειας.
- Να έχει κατανοήσει την αρχή λειτουργίας των πιο διαδεδομένων τεχνολογιών αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη δυνατότητα εφαρμογής τους στην Ελλάδα.
- Να γνωρίζει τους σημαντικότερους ρύπους της ατμόσφαιρας, των υδάτων και του εδάφους, τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και την υγεία  του ανθρώπου, καθώς και τις κύριες ανθρωπογενείς δραστηριότητες που είναι υπεύθυνες για την παραγωγή τους.
- Να γνωρίζει το διεθνές, το Ευρωπαϊκό και το εθνικό νομικό και θεσμικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος και τους φορείς ελέγχου του περιβάλλοντος στην Ελλάδα.
- Να μπορεί να περιγράψει και να αξιολογήσει τα κυριότερα συστήματα επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων.
- Να έχει κατανοήσει τις βασικές φυσικοχημικές και βιολογικές διεργασίες που πραγματοποιούνται σε μια εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και να γνωρίζει τη μεθοδολογία διαστασιολόγησης των επιμέρους μονάδων. 
- Να μπορεί να υπολογίζει τα χαρακτηριστικά και τις ποσότητες των ιλύων που παράγονται στις διεργασίες επεξεργασίας λυμάτων και να αναλύει τις μεθόδους και τις τεχνολογίες με τις οποίες επιτυγχάνεται η σταθεροποίηση και η αφυδάτωση της ιλύος και η καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών.
- Να μπορεί να επιλέξει το καταλληλότερο σχήμα επεξεργασίας και διάθεσης μιας συγκεκριμένης ιλύος, να προβαίνει σε διαστασιολόγηση του σχετικού έργου και να επιλέγει μεθόδους ανακύκλωσης ωφέλιμων παραπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής ενέργειας.

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:
1. Οικολογικά Συστήματα
2. Ενέργεια
3. Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης

Διδακτικό υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu